Läänemaa omavalitsusliit saatis haridusministeeriumile ühispöördumise

Kaie Ilves

kaie@le.ee


Läänemaa omavalitsusliit tegi haridusministeeriumile pöördumise vastuseks ministeeriumi hiljutisele arupärimisele õpetajate kadunud palgaraha asjus.

Omavalitsusliidu liikmed on seisukohal, et palgaraha kasutust säärasel viisil käsitledes ei ole ministeerium käitunud hea tava kohaselt.

Pöördumises seisab, et omamata adekvaatset ülevaadet omavalitsustele riigieelarvest eraldatud haridustoetuste kasutamise osas edastas ministeerium meediale kontrollimata ja ebakorrektset teavet koos kaudse süüdistusega, millega paralleelselt küsis omavalitsustelt täpsustavaid andmeid. „Haridus– ja teadusministeerium oleks pidanud enne meediale info avaldamist selgitama välja tegeliku olukorra ja saama selge ülevaate. /…/ Kui teadaolevalt esineb rahakasutuse rikkumisi, siis peaks pöörduma konkreetsete omavalitsuste poole, kus rikkumine on tuvastatud. Täna on meedia vahendusel haridustoetuste väärkasutuses süüdi mõistetud kõik omavalitsused,” seisab pöördumises.

Omavalitsusliit juhib ministeeriumi tähelepanu sellele, et kohalikel omavalitsustel on kahte liiki tulusid: tulud, mille sihtotstarve on määratlemata, näiteks maksutulu, ja tulud, mille sihtotstarve on määratletud, näiteks hariduskulude toetus.

Valitsuse määruse alusel saab kohalik omavalitsus talle hariduskulude toetuseks määratud rahaliste vahendite arvelt katta üldhariduskoolide õpetajate, direktori ja õppealajuhataja palga, täiendkoolituse, investeeringute, õpikute ja õppevahendite soetamise kulud. Omavalitsusliit juhib ministeeriumi tähelepanu sellele, et eraldi sihtotstarbelisi vahendeid õpetajate palkadeks määruse järgi omavalitsustele ei eraldata, veelgi enam: määruses ei kasutata kordagi terminit õpetajate palk.

Tabelil, mille ministeerium omavalitsustele saatis, ei ole seadusandlikku jõudu: tegemist on statistikal põhineva materjaliga, mis on kasutatav ainult tervikliku süsteemina. Sellel ei ole mõju üksikule omavalitsusele, ka ei saa seda käsitleda valitsuse määruse lisana.

Omavalitsuliit on seisukohal, et tabeli koostamiseks kasutatud arvutusmudel ei anna hinnangut, kas eraldatav arvestuslik toetus katab tegelikud kulud. Tabel ei näita seost konkreetsete omavalitsuste pedagoogide palgajärkudega ega tunnikoormusega eri kooliastmetes jne.

Omavalitsusliit teeb ministeeriumile kolm ettepanekut: edaspidi küsida omavalitsustelt otse, enne info paiskamist meediasse; kui senine aruandlusvorm ei ole miniteeriumile piisav, siis muuta aruandlusvormi; kui ministeeriumil puudub adekvaatne ülevaade omavalitsuste toimimisest haridusvaldkonnast, siis tellida vastav analüüs.

Et ministeerium on tekitanud olukorra, kus meediakajastus heidab halba valgust kõikidele omavalitsustele, siis soovib omavalitsusliit teabepäringu tulemuste avalikustamist meedias koos selgitustega.

Pöördumisele on alla kirjutanud kokku 13 Läänemaa vallavanemat ja volikogu esimeest.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments