Nõva osavallakogu liige Inge Teslikova sai vabariigi valimiskomisjonis õiguse

Urmas Lauri

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Inge Teslikova (vasakul) kuulus Nõva osavallakogusse, sest Peeter Kallas oli sellest kohast loobunud. Foto: Urmas Lauri

Teisipäeval otsustas vabariigi valimiskomisjon rahuldada Inge Teslikova kaebuse osaliselt ja tühistas ka Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni 6. aprillil ja 17. mail tehtud otsused. Need otsused puudutasid Teslikova osavallakogust väljaarvamist ja Teslikova vaide mitterahuldamist.

Samuti otsustas vabariigi valimiskomisjon algatada järelevalve Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni tegevuse seadusele vastavuse kontrollimiseks osavallakogude koosseisude kinnitamisel ning neis muudatuste tegemisel.

Lääne-Nigula valla valimiskomisjon otsustas 6. aprillil, et vallavolikogu liikmeks arvatud Peeter Kallas hakkab kuuluma Inge Teslikova asemel ka Nõva osavallakogusse.

Selle otsuse vaiddlustasid nii Nõva osavallakogu esimees Kaidi Silver Schöbe kui ka Inge Teslikova.

Komisjon otsustas toona Silver-Schöbe vaide tagasi lükata , sest Peeter Kallase osavallakogu liikmeks nimetamisega ei ole rikutud Silver-Schöbe õigusi ega piiratud tema vabadusi.

Peeter Kallas (vasakult) ja Jüri Ott on mõlemad valimisliidus Ühinenud Kogukonnad. Foto: Urmas Lauri

Peeter Kallas loobus mullu novembris osavallakogu töös osalemast ning toona kinnitati osavallakogu liikmeks Inge Teslikova. „Kallase volitused on enne tähtaega lõppenud ning tema kinnitamine osavallakogu liikmeks ei ole seaduspärane,” kirjutas Silver-Schöbe oma vaides.

Teslikova vaide lahendamise aega otsustati pikendada kuu võrra. „Kui on keeruline asi, siis võib menetlusaega pikendada,” selgitas Lääne-Nigula valimiskomisjoni esimees Kersti Lipu toona. „Ja see on keeruline asi, me ei taha kiiret otsust teha.”

Lääne-Nigula valla valimiskomisjon otsustas märtsis, et Peeter Kallas hakkab vallavolikogu tööst taandunud Jaak Aasma asendusliikmeks. Valimiskomisjon kinnitas Peeter Kallase ka Nõva osavallakogu liikmeks ning arvas osavallakogust välja Inge Teslikova.

Nii Peeter Kallas kui ka Jaak Aasma kandideerisid valimisliidu Ühinenud Kogukonnad nimekirjas. Aasma sai volikokku 49 häälega, Peeter Kallas sai valimistel 27 häält ega pääsenud volikokku.

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Esmalt käsitleb Vabariigi Valimiskomisjon kaebetähtaja võimalikku ületamist. KOVVS § 66 lg 1 p 1 kohaselt esitatakse kaebus Vabariigi Valimiskomisjonile kolme päeva jooksul vaidlustatava otsuse või toimingu tegemisest. Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjon tegi esitatud vaide kohta otsuse 17.05.2018. Sama otsusega teavitas valimiskomisjon kaebajat, et kaebust saab vaidlustada halduskohtus. Halduskohtule esitatud kaebuse tagastas halduskohus 15.06.2018, misjärel kaebaja esitas 18.06.2018 kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. KOVVS § 65 lõige 3 sätestab, et kui kaebuse esitaja on kaebuse esitamise tähtaja lasknud mööda mõjuval põhjusel, ennistab Vabariigi Valimiskomisjon tema põhistatud taotluse alusel tähtaja. Antud juhul on kaebaja selgitanud, et Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni otsuses kirjeldatud edasikaebamise korra tõttu ei esitanud kaebaja tähtaegselt Vabariigi Valimiskomisjonile kaebust. Kaebaja esitas kaebuse 18.06.2018, s.t kolme päeva jooksul kohtumääruse tegemisest. Eeltoodust tulenevalt ennistab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse esitamise tähtaja, kuna tulenevalt valla valimiskomisjoni otsuse vaidlustamisviitest ei olnud kaebajale arusaadav valla valimiskomisjoni otsuse vaidlustamise kord.

2. Järgnevalt käsitleb Vabariigi Valimiskomisjon Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni otsuste seadusele vastavust. KOVVS § 63 sätestab, et kaebuse saab esitada valla või linna valimiskomisjoni otsuse tühistamiseks või toimingu seadusevastaseks tunnistamiseks. KOVVS § 13 lõige 1 sätestab valla ja linna valimiskomisjoni pädevuse. Selle kohaselt on valla ja linna valimiskomisjoni ülesanne registreerida seaduse nõuete kohaselt esitatud kandidaadid, teha kindlaks valla või linna hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid. Valla või linna valimiskomisjoni pädevus ei piirdu ainult kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatuga, nii on valimiskomisjoni ülesanded sätestatud ka kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses. Vastavalt on kehtestatud valimiskomisjonide otsuste vaidlustamiseks kohustuslik kord ning valimiskomisjoni otsuste vaidlustamise võimalus otse Riigikohtus (vt ka RKPJKo 3.03.2004 otsus nr 3-4-1-5-04, p 20-25). KOVVS § 13 lõige 1 ei näe ette, et valla või linna valimiskomisjonil saaks olla muid, seadustest mittetulenevaid ülesandeid. Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni ülesanne kinnitada osavallakogu koosseis ja teha selles muudatusi ei tulene seadusest, vaid on kehtestatud volikogu poolt osavalla põhimäärusega.

3. Osavalla- või linnaosakogu moodustamise kord sätestatakse KOKS § 57 lõike 2 punkti 11 kohaselt osavalla või linnaosa põhimääruses. Osavallakogu moodustamine kuulub kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse reguleerimisalasse. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus, kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ega mõni teine seadus ei näe ette valimiskomisjonide pädevust osavallakogu koosseisu määramisel.

4. Valimiskaebemenetluse käigus saab Vabariigi Valimiskomisjon lahendada kaebusi, mis on esitatud valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale. Vabariigi Valimiskomisjoni vastavat pädevust märgib ka Tallinna Halduskohtu 15.06.2018 kohtumäärus, millega sedastatakse, et valla valimiskomisjoni otsuste vaidlustamiseks on ette nähtud KOVVS § 661 lõikes 1 sätestatud kord. Antud asjas on valla valimiskomisjon võtnud vastu otsuseid, mis ei ole KOVVSi ega ühegi teise seaduse kohaselt valimiskomisjoni pädevuses. Sellest tulenevalt on Vabariigi Valimiskomisjoni ülesandeks tühistada valla valimiskomisjoni otsused, mis ei tulene seadusest (vt ka RKPJKo 9.05.2006 otsus nr 3-4-1-7-06, p 10). Eeltoodust lähtuvalt tühistab Vabariigi Valimiskomisjon Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni 6.04.2018 otsuse ning 17.05.2018 otsuse, kuna nende otsuste vastuvõtmiseks puudus valimiskomisjonil seadusest tulenev alus.

5. Täiendavalt hindab Vabariigi Valimiskomisjon järelevalve algatamise vajalikkust Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni otsuste üle, mis käsitlevad Lääne-Nigula osavaldade osavallakogude kooseisude kinnitamist ja nendes muudatuste tegemist. Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.11.2017 määrusele nr 1 „Lääne-Nigula valla osavaldade põhimääruste kinnitamine“ lisatud nelja osavalla põhimäärustes on valla valimiskomisjonile antud osavallakogude koosseisude kinnitamise ja nendes muudatuste tegemise ülesanne. Kuna ühegi seadusega sellist ülesannet valimiskomisjonidele antud ei ole, algatab Vabariigi Valimiskomisjon järelevalve Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni nende otsuste ja toimingute seadusele vastavuse kontrollimiseks, mis käsitlevad osavallakogude koosseisude kinnitamist ja neis muudatuste tegemist.

6. Lisaks teavitab Vabariigi Valimiskomisjon Lääne-Nigula Vallavolikogu, õiguskantslerit ning riigihalduse ministrit Lääne-Nigula valla Kullamaa osavalla, Martna osavalla, Noarootsi osavalla ja Nõva osavalla põhimääruste § 4 lõigete 5 võimalikust vastuolust seadusega osas, millega on valla valimiskomisjonile antud ülesanne, mida seadused ette ei näe.

Lähtudes KOVVS § 12 lõikest 1, § 65 lõikest 3 ja § 66 lõike 3 punktist 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Ennistada Inge Teslikova kaebuse esitamise tähtaeg ning lugeda kaebus tähtaegselt esitatuks.

2. Rahuldada Inge Teslikova kaebus osaliselt ja tühistada Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni 6.04.2018 otsus nr 11-7/18-24 ja 17.05.2018 otsus nr 11-7/18-26.

3. Algatada järelevalve Lääne-Nigula Valla Valimiskomisjoni tegevuse seadusele vastavuse kontrollimiseks osavallakogude koosseisude kinnitamisel ning neis muudatuste tegemisel.

4. Riigi valimisteenistusel selgitada välja järelevalve seisukohast olulised asjaolud ning korraldada asjakohaste dokumentide esitamine Vabariigi Valimiskomisjonile hiljemalt 31.08.2018.

Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
tiku-taku
tiku-taku

super nõvakad ei lase ennast jalge alla tallata

Mait
Mait

No ei saa ma sellest jõuga, seadustele vilistades, surumisest aru

enn
enn

https://www.facebook.com/paastamenovakooli/posts/1563147683791121

kommentaar Carri Ginterilt: “Stiilne lähenemine.” Teeme, mis tahame ja kohus meid ei sega 🙂

nüüd siis on kätte jõudmas aeg, kui kohus on hakkanud vallavalitsust ka “segama”…

2. kodanik
2. kodanik

Põnev on see, et hr. Ginteri kodupartei andis oma parimad jõud seal vallas sotside käsutusse valimistel ja on ka sisuliselt osaline selle olukorra tekkimisel.

Back To The Future XXX
Back To The Future XXX

Kui nüüd kõik osavallakogud, keda sellised susserdamised on puudutanud, hakkavad oma susserdatud otsuseid ümber vaatama, ei helbi Lõhmus ja Suur seda lobi vist ühestki otsast ära… Kaos on täielik.

safsa
safsa

Ja mille nimel? Paljalt selleks, et üks autokraat just enda rida saaks ajada, kõigist teistest teerulliga üle lastes.

Tähelepanek
Tähelepanek

Huvitavalt toimus ka Kallase volituste pikendamine volikogus. A. Kelderi (kelle asemel ta volikogus on) volitused olid peatatud kuni 4. juunini 2018 (kaasa arvatud). 5. juunil läks vallavalitsuses tõsiseks saginaks – Kelder tegi uue volituste peatamise avalduse, valimiskomisjon rahuldas selle ja vallavalitsus jõudis veel ka OÜ-le Servik samal päeval anda ettevõtlustoetust (“Antavat toetust käsitletakse vähese tähtsusega abina”).

Lugeja
Lugeja

Raske on teksti süveneda ja tõsiselt võtta kui see on kirjavigu täis.

Vauu
Vauu

Kas tõesti hakatakse Kallase laiutamisele piiri lõpuks tõmbama? Kui otsuseid hakkavad tegema erapooletud ametnikud, siis on lootust ka sellele susserdamisele lõpuks piir tõmmata.

eks ta ole
eks ta ole

vot see on kummaline jah, et nii kui asi mõne erapooletu (kohus, mõni kõrgem komisjon, ministeerium vms.) asutuse kätte antud, hakkab vald vastu näppe saama,

wpDiscuz