Detailplaneeringu algatamise teade – Tehnika tänava ja raudteetammi vaheline ala, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn

Regina

regina@le.ee

Haapsalu linnavalitsuse 1.06.2022 korraldusega nr 527 algatati Haapsalus linnas Uuemõisa alevikus Tehnika tänava ja raudteetammi vahelisel alal asuvate tootmis- ja transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuste detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Korralduse kehtestamisega tunnistati kehtetuks Haapsalu linnavalitsuse 16.06.2021 korraldus nr 528 „Detailplaneeringu algatamine (Tehnika tänava ja raudteetammi vaheline ala Uuemõisa alevik, Haapsalu linn)” ja Haapsalu linnavalitsuse 16.06.2021 korraldus nr 528 „Detailplaneeringu algatamine (Tehnika tänava ja raudteetammi vaheline ala Uuemõisa alevik, Haapsalu linn)”.
Kinnistu registriosa numbriga 295532, asukohaga Tehnika tn 18, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn, omanik OÜ Hoovivara, esitas 27.05.2022 linnavalitsusele taotluse, millega soovitakse muuta 15.09.2021 Haapsalu linnavalitsuse korraldusega nr 774 algatatud Tehnika tänava ja raudteetammi vahelise ala (Uuemõisa alevik, Haapsalu linn) detailplaneeringu eesmärki, planeeringuala, lähteseisukohti ja arvata planeeringu eesmärkidest välja planeeringualale perspektiivse raudteeharu kavandamine ehitatavalt Riisipere–Haapsalu–Rohuküla raudteelt. Detailplaneeringu algatamise taotluse esitaja soovib muuta käsitletavat planeeringuala, muuta ja jagada kinnistute piire ning määrata kinnistutele ehitusõigus.
Algatatava detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala kinnistute piiride muutmine, jagamine, kruntidele ehitusõiguse, arhitektuursete hoonestustingimuste ja kruntide teenindamiseks vajalike tehnovõrkude asukohtade ning planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine. Kruntidele määratakse juurdepääsud ning haljastus- ja heakorrapõhimõtted.
Planeering ei muuda Ridala valla üldplaneeringut. Detailplaneeringu koostamiseks on vajalikud maa-ala geodeetilised uuringud.
Korraldusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee/algatatud-detailplaneeringud).

Haapsalu linnavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments