Ministeerium: KOVid peavad abivajajaid rohkem toetama

Lemmi Kann

lemmi.kann@le.ee

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Sotsiaalministeerium leiab, et kohalikud omavalitsused peaksid suurendama oma panust sotsiaalsesse kaitsesse vähemalt samas tempos tulubaasi kasvuga, tuleb arendada kodus elamist toetavate teenuste pakkumist ja teenusmajade rajamist eakatele.

Sotsiaalministeerium saatis Eesti Linnade ja Valdade Liidule pöördumise ettepanekutega eelarveläbirääkimisteks.

“Näeme, et kohalikel omavalitsustel on inimeste toetamisel ja elukeskkonna kujundamisel tervist ja heaolu soosivaks rohkesti kasutamata potentsiaali,” ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse.

Tema sõnul peaksid omavalitsused suurendama panust sotsiaalsesse kaitsesse vähemalt samas tempos tulubaasi kasvuga.
Näiteks tuleks lähedaste hoolduskoormuse vähendamiseks kohalikel omavalitsustel senisest enam investeerida kodus elamist toetavate teenuste nagu isikliku abistaja, tugiisiku, koduteenuse ja päevahoiuteenuse pakkumisse ning võimaldada seejuures teenuste kättesaadavuse igas omavalitsuses. Samuti tuleb tagada, et abi on vajadusel kättesaadav ja kvaliteetne ega käi inimesele rahaliselt üle jõu.

„Pandeemia on toonud välja senisest veelgi suurema vajaduse tegeleda ka üldhooldekodude arendamise ja pakutava kvaliteediga ning vajaduse leida võimalusi vähendada inimeste ja nende lähedaste rahalist koormust hooldekodu koha eest tasumisel,“ nentis ta.

Vanemate hoolduskoormuse vähendamiseks, erivajadustega lastele hariduses toe pakkumiseks ja huvitegevuse võimaldamiseks peaksid kohalikud omavalitsused Kuuse sõnul tulemuslikumalt kasutama toetusfondist eraldatavat raske ja sügava puudega laste tugiteenuste toetust.

„Laste vajadustele tuleb läheneda terviklikult, mida toetab näiteks omavalitsuse haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistide tihe koostöö ning eraldatud vahendite ühendatud ja paindlik kasutamine,“ ütles Kuusk.
Ta rõhutas, et mitmetes kohalikes omavalitustes kehtestatud nõue, et teenuste ja muu abi saamiseks peab inimesele olema tuvastatud puude raskusaste, ei ole kehtiva sotsiaalhoolekande seadusega kooskõlas ega tohi olla teenuste ja muu vajaliku abi saamise tingimuseks.
„Puuetega inimeste abivajaduse hindamisel ning toetuste ja teenuste pakkumisel peaks olema suund lihtsustada abi andmise korraldust,“ ütles Kuuse.

Lisaks suunavad sotsiaalministeeriumi ettepanekud ka kohalikke omavalitsusi tähelepanu pöörama perevägivalla ennetamisele ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisele, samuti panustama aktiivsena vananemise toetamisse ja kaasama vanemaealisi kohalikku elu puudutavatesse otsustusprotsessidesse ning vabatahtlikku tegevusse.

Traditsiooniliselt esitab Eesti Linnade ja Valdade Liit riigile valdkondlike töörühmade ettepanekud, mis on sisendiks 2022. aasta eelarveläbirääkimistele. Teist korda esitas sotsiaalministeerium omavalitsusliidule ka oma ettepanekud, millises suunas liikumist peab riik vajalikuks, et oleks tagatud inimeste heaolu kasv. Kohalikuks arenguks vajalike investeeringute ja omavalitsuste jätkusuutliku arengu tagamiseks toetatakse kohalikke omavalitsusi tasandus- ja toetusfondist, struktuurivahenditest ning täiendava rahastusega riigieelarvest.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments