Detailplaneeringu kehtestamine ja menetlusaja pikendamine

Lääne Elu

info@le.ee

Detailplaneeringu kehtestamine

Lääne-Nigula vallavalitsus kehtestas 3.07.2018 korraldusega nr 395 Dirhami sadama ja lähiala detailplaneeringu asukohaga Dirhami külas / Derhamnis. Planeeringuala suurusega ca 3,4 ha hõlmab Kalda katastriüksust, Kaldaliiva katastriüksust, Töökoja katastriüksust, Tankla katastriüksust ja ligikaudu 1,7 ha osas Dirhami sadama katastriüksust.
Detailplaneering näeb ette maakorralduslike toimingutena viie olemasoleva katastriüksuse baasil kahe uue katastriüksuse (Kalda ja Dirhami sadam) moodustamise. Moodustatavale Kalda maaüksusele nähakse ette kuni 5-korruselise hotelli ja moodustatavale Dirhami sadama maaüksusele kuni kahe spordihoone ehitusõigused ja hoonestustingimused.
Ehitustegevus on planeeritud sadama maa-alale üldplaneeringujärgsele tootmis- ja ärimaale, varem täidetud aluspinnasele. Kavandatavad hoonestusalad ei asu metsamaal ega rannaalal. Planeeringulahendus ei piira kallasrajal liikumist, samas on tagatud ka sadamaalalt ümberpääs mööda avalikus kasutuses teed.
Detailplaneeringu mõju sotsiaalsele keskkonnale on pigem positiivne, sest luuakse juurde töökohti, puhkamisvõimalusi ja korrastatakse avalikku ruumi läbimõeldud planeeringu abil.

Detailplaneeringu menetlusaja pikendamine

Lääne-Nigula vallavalitsus pikendas 3.07.2018 korraldusega nr 396 Einbi külas / Enbys asuva Alvari katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu menetlusaega, sest detailplaneeringu menetlemine oli neli aastat peatatud seoses loodusobjekti kaitse alla võtmise menetlusega keskkonnaameti poolt. Detailplaneeringu põhieesmärk on Alvari katastriüksusele puhkeküla rajamine.

Lääne-Nigula vallavalitsus