ÜRO pagulasamet: Reinsalu soov kuriteo sooritanud pagulased välja saata ei vasta rahvusvahelisele õigusele

Lemmi Kann

lemmi.kann@le.ee

Prokuröride üldkogu 31. märts 201749

Urmas Reinsalu prokuröride üldkogul Haapsalus. Foto: Arvo Tarmula

Justiitsminister Urmas Reinsalu esitas eelmisel nädalal täienduse karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõule, mis lubab vanglakaristuse saanud pagulase riigist välja saata, kui ta on politsei hinnangul ühiskonnale ohtlik.

Eesti Päevaleht kirjutab täna, et ÜRO pagulasameti UNHCR-i Põhja-Euroopa esinduse hinnangul ei ole need ettepanekud kooskõlas selle valla põhilise lepinguga ehk Genfi rahvusvahelise pagulasseisundi konventsiooniga. „Konventsioon ei luba pagulasseisundit tunnistada kehtetuks olukordades, kus pagulane paneb toime kuriteo. Erandina saab pagulasseisundi tühistada juhul, kui pagulane on pannud toime rahvusvahelistes õigusaktides määratletud rahuvastase kuriteo, sõjakuriteo või inimsusevastase kuriteo või on süüdi ÜRO põhimõtetega vastuolus olevate tegude toimepanemises,” selgitas UNHCR-i esindaja Andrei Arjupin.

Sama õigus on sätestatud ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis ning EL-i põhiõiguste hartas. „Rahvusvahelised lepingud sätestavad absoluutse keelu ja seda õigust ei tohi mingil juhul piirata, isegi kui välismaalane kujutab endast ohtu avalikule korrale või on sooritanud eriti raske kuriteo. Sellisele isikule võib jätta andmata pagulasseisundi või täiendava kaitse saaja seisundi, kuid teda ei tohi tagasi saata kohta, kus teda võidakse piinata või tappa,” lisas Arjupin.

Kehtiv seadus ütleb, et politsei- ja piirivalveametil on õigus isik välja saata, kui ta on sooritanud esimese astme kuriteo, mille eest minimaalne karistus on viis aastat vabaduse kaotust.

Reinsalu põhjendas riigikogu õiguskomisjonile saadetud muudatusettepanekus, et Istanbuli konventsiooni eesmärgiks on ennetada naistevastast vägivalda ning abistada vägivallaohvreid läbi erinevate meetmete. „Pagulasseisundi staatuse saanud isikute poolt toime pandud kuriteod on viimasel ajal olnud seotud naistevastase vägivallaga ja arvestades Istanbuli konventsioonist tulenevat eesmärki kaitsta naisi igasuguse vägivalla eest, tuleb selle tõhusaks rakendamiseks muuta ka vastavat regulatsiooni.“

Loe pikemalt Eesti Päevalehest.

9 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Õiguskomisjon algatas pagulasstaatuse äravõtmist laiendava eelnõu | Lääne Elu
5 aastat tagasi

[…] Aprilli alguses reageeris Reinsalu ettepanekule ÜRO pagulasameti UNHCR-i Põhja-Euroopa esindus, kelle hinnangul ei ole need ettepanekud kooskõlas selle valla põhilise lepinguga ehk Genfi rahvusvahelise pagulasseisundi konventsiooniga. „Konventsioon ei luba pagulasseisundit tunnistada kehtetuks olukordades, kus pagulane paneb toime kuriteo. Erandina saab pagulasseisundi tühistada juhul, kui pagulane on pannud toime rahvusvahelistes õigusaktides määratletud rahuvastase kuriteo, sõjakuriteo või inimsusevastase kuriteo või on süüdi ÜRO põhimõtetega vastuolus olevate tegude toimepanemises,” selgitas UNHCR-i esindaja Andrei Arjupin. […]

Kübe
5 aastat tagasi
Kaitseliidu+päälik
5 aastat tagasi

Näis palju lōpux padruneid kulub…

glavlit
5 aastat tagasi

tsenseerimas

Arvos
5 aastat tagasi

Ning milline õigus on sel palaganil kuritegusid korda saata võõral maal?

Mnjah:)
5 aastat tagasi

Muinasjutuvestjad on tööhoos. Alati on riigil õigus isikuid välja saata ja seda sätestab ka rahvusvaheline õigus. Märg unenägu on nn imeliku organisatsiooni tõlgendus, sama ei imesta Eesti meedia kvaliteedi üle, kes paiskab avalikkusele igasugust jama jättes faktid kontrollimata. Ka LE on samasugune madala taseme kandja. Küsige parem rahvusvahelise õiguse spetsialistide käest ning uurige teistes EL liikmesriikide tegevust ja praktikat. Masendav

2. kodanik
5 aastat tagasi
Reply to  Mnjah:)

Saab näha, kas KE ja sotsid lähevad Reinsaluga kaasa või hakkab sealt suudest ainult mingit roosat auru tulema.

Imelik
5 aastat tagasi
Reply to  Mnjah:)

Sul on täielikult õigus, see on puhas häma. Pagulaseisundi konventsioon sätestab üldkohustusena, et- “pagulane peab järgima selle riigi, kuhu ta on saabunud, õigusakte ja avaliku korra nõudeid”. “Sujuvalt” on välja jäetud -“konventsiooni ei kohaldata isikule, kelle osas on kaalukaid põhjusi arvata, et ta on enne varjupaigamaale pagulasena sisselaskmist pannud toime raske mittepoliitilise kuriteo”. Mingit absoluutset keeldu väljasaatmisele ei ole, hoopis- “osalisriik ei saada oma territooriumil seaduslikult viibivat pagulast välja, kui pagulase viibimine ei ohusta riigi julgeolekut ega avalikku korda” Väljasaatmise lubamatuse kohta- “Sätet ei kohaldata pagulasele, kelle suhtes on põhjendatud kartus, et ta võib asetada ohtu riigi julgeoleku või kes… Loe rohkem »

Imelik
5 aastat tagasi
Reply to  Imelik

“Pagula”-le ja riigiisadele teadmiseks.
Artikkel 23. Riiklik toetus
Osalisriik annab tema territooriumil seaduslikult viibivale pagulasele samasugust riiklikku toetust ja abi nagu oma kodanikule.