Tarbijakaitseamet pani aknafirma musta nimekirja

Rauno Pukk

raunopukk@gmail.com

Tarbijakaitseamet

Tarbijakaitseamet pani Diff Eesti OÜ musta nimekirja, kuhu kuuluvad tarbijavaidluste komisjoni otsuseid mittetäitnud ettevõtted. Ettevõte ei täida oma lepingulisi kohustusi tarbijate ees ega tagasta neile lepingust taganemisel ka ettemaksu.

Tarbijavaidluste komisjonis oli arutlusel tarbija avaldus, milles tarbija kaebas, et on Diff Eestiga sõlminud lepingu akende valmistamiseks ja paigaldamiseks kogumaksumusega 600 eurot ning maksnud ettemaksu 50 protsendi ulatuses. Ettevõtja kohustus valmistama aknad 45 tööpäeva jooksul ja paigaldama need 15 tööpäeva jooksul, ent ei ole täitnud oma kohustusi.

Tarbija on ettevõtjalt korduvalt nõudnud sõlmitud lepingu täitmist. Kaupleja ei ole asunud kokkulepet täitma ega andnud ka selgitusi lepingurikkumiste põhjuste kohta. Seetõttu soovis tarbija lepingust taganeda ja tagasi saada makstud 300 eurot.

Komisjon leidis, et tarbijal on õigus lepingust taganeda ja ettevõtja peab tarbijale viivitamatult tagastama makstud raha.

Diff Eesti ei ole komisjoni otsust täitnud, mistõttu lisati ta tarbijakaitseameti musta nimekirja. Käesoleval aastal on Diff Eesti tegevuse kohta tarbijakaitseametile esitatud kokku 18 pöördumist, millest kaheksa on olnud tarbijavaidluste komisjoni menetluses.

Pöördumistest selgub, et tarbijad on sõlminud kauplejaga lepingu rõduklaaside valmistamiseks ja paigaldamiseks ning teinud ettemaksu. Paraku ei ole paljudel juhtudel tarbijatega sõlmitud lepinguid täidetud ning kaupleja ei ole tagastanud ka tarbijatelt saadud ettemaksu. Seejuures hoolimata raskustest oma kohustuste täitmisel olemasolevate lepingute raames, püüab Diff Eesti täiendavalt läbimüüki suurendada läbi käimasoleva sooduskampaania.

Tarbijakaitseamet on algatanud Diff Eesti suhtes haldusmenetluse juhtides tähelepanu õigusrikkumisele, mis teadaolevate asjaolude põhjal vastab ebaausa kauplemisvõtte koosseisule. Haldusmenetluses on kauplejat kohustatud edastama ametile informatsiooni tarbijanõuete täitmata jätmise põhjuste kohta ja nõudnud ülevaadet, mil viisil ja mis ajaks võetud kohustused oma klientide ees täidetakse.

Kaupleja ei ole nõutud tähtajaks, 13. maiks, andnud ametile mingeid selgitusi, mistõttu amet jätkab haldusmenetlusega. Kuniks amet on välja selgitanud täpsemad asjaolud ja tutvunud ettevõtja selgitustega tarbijate ees võetud kohustuste täitmise osas, soovitab amet tarbijatel nende oma majandushuve silmas pidades hoiduda tehingutest Diff Eestiga.

Tarbijakaitseamet teavitab uute asjaolude ja täiendava info saamisel tarbijaid täiendavalt. Tarbijakaitseametil on õigus teavitada avalikkust ohu ennetamisest, ohukahtlusest, ohust või korrarikkumisest võimaldamaks tarbijatel teha teadlikke valikuid.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments