RMK on jahilepingud sõlminud 92% jahipiirkondade kasutajatega

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Alanud ajujahi hooajaks, 1. oktoobriks on riigimetsa majandamise keskus (RMK) riigimetsamaa jahinduslikuks kasutamiseks sõlminud lepingud 92%-l jahipiirkondadest.

Vastavalt 4 kuud tagasi kehtima hakanud uuele jahiseadusele peab maaomaniku ja jahipiirkonna kasutajate vahel olema sõlmitud leping, millega fikseeritakse maaomaniku tingimused oma maaomandi jahinduslikuks kasutamiseks.

„Leping annab jahipiirkonna kasutajale õiguse riigimetsas pidada jahti suur- ja väikeulukitele, teostada ulukihoolet ja püstitada jahindusrajatisi,“ selgitas RMK jahindusosakonna peaspetsialist Kalev Männiste.

Tänaseks on RMK ja jahiühenduste vahel sõlmitud lepinguid 298 jahipiirkonnas 324-st.

„RMK soovib lepingu mittesõlminud jahiühendustega oktoobrikuu jooksul kokkuleppe saavutada, vastasel juhul keelab RMK riigimaa jahindusliku kasutamise,“ ütles Kalev Männiste. Jahiseaduse §6 võimaldab maaomanikul omal maal jahipidamiseks tingimusi seada, sealhulgas kokkuleppe mittesaavutamisel jahipidamine keelata.

RMK ja Eesti Jahimeeste Seltsi poolt koostatud tüüplepingu järgi on riigimaa jahinduslik kasutamine jahipiirkonnas tasuta. Jahiühendusel tekib ulukikahjustuse likvideerimisel kohustus hüvitada vaid need otsesed kulud, mida RMK peab kahjustuskohas tegema.

„Eraldi on lepingus sätestatud kobraste poolt üleujutusalade likvideerimine, kus RMK omalt poolt tagab üleujutusaladele juurdepääsu ja setete eemaldamise,“ selgitas Kalev Männiste ja lisas, et jahimeeste kohustuseks jääb kobraste väljapüük ja vajadusel uute tammide tekkimisel nende lammutamine. Kõik riigimetsas olevad jahindusrajatised peavad olema RMKga kooskõlastatud ja vastama kehtivatele seadustele. Leping sõlmitakse tähtajatult ja kehtib jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtivuse ajal.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments