Lastekodu põlengu uurimine: päästekeskus distsiplinaarmenetlust ei alusta

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Kuigi Haapsalu lastekodu põlengut uurinud komissar leidis, et Lääne-Eesti päästekeskus peaks algatama distsiplinaarmenetluse lastekodu tuleohutust kontrollinud inspektori suhtes, teatas päästekeskuse pressiesindaja Viola Murd, et distsiplinaarmenetlust ei alustata.

Lastekodu põlengu kriminaalmenetluse lõpetamise määruses leidis kriminaalteenistuse komissar Anneli Sirel, et Lääne-Eesti Päästekeskuse tuleohutuse vanemspetsialist Galina Kiivit pole oma teenistuskohustusi nõuetekohaselt täitnud. Kiivitile heidetakse ettee, et ta on jätnud tähelepanuta asjaolu, et lastekodu automaatne tulekahjusignalisatsioon ei vastanud nõuetele ega teinud rikkumise kõrvaldamiseks ettekirjutust.

Viola Murd ütles, et tuleohutusbüroo vanemsinspektori suhtes distsiplinaarmenetlust ei alustata. Päästeameti sisejuurdlus tuvastas, et lastekodu tuleohutusülevaatuste käigus on järgitud kehtivaid õigusakte ja ülevaatused viidud läbi korrektselt.

Riikliku tuleohutusjärelevalve roll on kontrollida, kas hoone omanik ja hooldusettevõte täidavad oma kohustusi. Inspektor vaatab, kas signalisastioon kui tervik toimib ja kas süsteemi hooldab pädev ettevõte.

Tuleohutuse tagamise eest hoones vastutab hoone omanik, kes tellib signalisastioonisüsteemi paigalduse ja hoolduse ettevõttelt, kellel on kohustus tagada süsteemi korrasolek. Hooldusettevõttel on pädevus ja kohustus tööde käigus kontrollida andurite sobilikkust ja fikseerida puudused hoolduspäevikus ning teha ettepanekud ümberkorraldusteks hoone omanikule, kes otsustab tööde tellimise.

Haapsalu lastekodu kontrollinud inspektori töös puudujääke ei tuvastatud, pigem on objektile pööratud tavapärasest oluliselt rohkem tähelepanu.

Inspektor on korduvalt teinud tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga seoses ettekirjutusi hoone omanikule. Inspektori töö tulemusena paigaldati majja tuletõkkeuksed, mis takistasid tulekahju ajal tule levikut hoone teistesse tiibadesse. Tänu tuletõkkeustele ülejäänud lapsed pääsesid. Inspektori nõudmisel parandati hoone turvavalgustust, vahetati välja signalisatsiooni keskseade ja korraldati umber hoolduse tegemine.

Koostöös lastekodu personaliga viidi lastekodus mitmel korral läbi evakuatsiooniõppusi, mille käigus kasutati parafiinisuitsu, et jälgida suitsu levikut hoones, ja harjutati hooealuste evakueerimist.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments