Haapsalu Integreeritud Tugiteenused (HIT)

Regina

regina@le.ee

Haapsalu linnavalitsus on ellu viimas projekti, mille eesmärkideks on suurendada Haapsalu linna suutlikkust pakkuda ebasoodsas oludes olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis edendavad kaasatust hariduses ning ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning koostööd ja sidusust erinevate haridustasemete ja osapoolte vahel. Projekti tulemuseks on toimiv koostöömudel ja koordineerimisskeem last ümbritseva tugivõrgustiku vahel.
Tegevuste maksumuseks on 233 617 eurot ja projekti rahastatakse täies mahus Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsvahenditest. Projekti kestuseks on kaks aastat. Koostööpartneriteks projektis on Lääne-Nigula vald ja Molde omavalitsus Norrast.
Sihtrühmaks on 5–17aastased lapsed ja noored, kes kasvavad ebasoodsates oludes. Ebasoodsate oludena võib välja tuua näiteks lapsed, kes kasvavad halva eeskujuga keskkonnas (alkohoolikud, madal haridustase, töötus, liigne vabadus nutiseadmete kasutamisel ja vanemate vähene huvi laste tegevuste vastu, vanemate kergekäeline koolist puudumiste põhjendamine); eakaaslaste poolt tõrjutud ja kiusatud lapsed; kõne- ja/või kog­nitiivsete oskuste mahajäämus, mis põhjustab õpiraskust ja suhtlemisraskust; lapsed, kes tervislikel põhjustel puuduvad palju ja kaotavad seetõttu sotsiaalse võrgustiku; lapsed, kellel puudub õpihuvi ja -motivatsioon jne.
Haapsalu linnas on olemas erineva tasandi tugispetsialistid, kuid puudub integreeritud teenuse pakkumise koostöömudel ja koordineerimisskeem. Selge koostöömudeli ja koordineerimisskeemita võib juhtuda, et teiselt osapoolelt eeldatakse midagi, mida ei pruugita teha või märgata just konkreetse lapse puhul.
Analüüsi tulemustest lähtuvalt luuakse hindamismudel (millist abi konkreetsete näitajate puhul konkreetne laps vajab), koostöömudel (kuidas erinevate spetsialistide või asutuste vaheline koostöö last ja tema peret saab toetada) ja koordineerimisskeem (kes on see inimene, kes erinevate juhtumite puhul omab olulist koordineerivat rolli) koolist väljalangemise ennetamiseks. Hindamismudeli koostamisel toetutakse projekti „Integreeritud tugiteenused lastele” raames välja töötatud mudelile, milles Haapsalu linn osales piloodina.
Mudelite ja koordineerimisskeemi väljatöötamine ja rakendamine suurendab usaldust erinevate osapoolte vahel, et tagada laste ja perede toetamine sihipärasemalt ja tulemuslikumalt. Tegevuste läbiviimiseks moodustatakse töörühmad, kuhu kuuluvad erinevate valdkondade esindajad ja spetsialistid.
Projekti tegevusi kajastatakse ka Haapsalu linnavalitsuse kodulehel, haridus- ja noorsootöö valdkonna all.

Taivi Vesik
HIT projektijuht

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments