Keskkonnaministeerium: metsise kaitsevöönd ei takista Haapsalu raudtee taastamist

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Mullune aastalind metsis postmargil. Foto: Eesti Post
Mullune aasta lind metsis postmargil. Foto: Eesti Post

Keskkonnaministeerium muutis määrusega Annamõisa metsise püsielupaiga kaitsevööndi välispiiri Läänemaal, nii et Haapsalu raudteetrass ei jää enam kaitsevööndisse. Muudatuse tulemusena kadus raudteetrassil ehituskeelupiirang enne 1. juulit. Nüüd on võimalik rajada Turba-Haapsalu-Rohuküla raudtee (53 km) taristu korraga ühe ehitushooaja jooksul.

Lääne maavalitsus taotles märtsis 2015 keskkonnaministeeriumilt Annamõisa metsise püsielupaiga kaitsevööndi välispiiri ja tsoneeringu muutmist, tuginedes Renno Nellise eksperdihinnangule Riisipere-Haapsalu raudtee ehitamise mõju kohta Mustjärve raba loodusala kaitse-eesmärkidele ja metsise Annamõisa püsielupaiga seisundile. Maavalitsus tellis eksperdihinnangu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine” raames. Ekspert leidis, et raudtee arendamine ei mõjuta metsise seisundit Annamõisa püsielupaigas negatiivselt.

Ministri määruse seletuskirja kohaselt on oluline olemasolevas metsise Annamõisa püsielupaigas rakendada tõhusat kaitsekorda, mis tagab metsise elupaikade ja nende kvaliteedi säilimise ja lindude häirimatuse, ning samas mitte rakendada ebaproportsionaalselt rangeid piiranguid, näiteks raudtee ehitamise keeldu kunagisele raudteetammile, mida metsis elupaigana ei kasuta.

Varasemalt kulges Annamõisa metsise kaitsevööndi välispiir ligi 2 km ulatuses piki Haapsalu raudtee tammi. See tingis piirangud ehitustöödele selles piirkonnas, keelates suuremad ehitustööd enne 1. juulit. Piirangust tulenevalt oleks tõenäoliselt tulnud Turba-Haapsalu-Rohuküla raudtee taastamine jagada kahe ehitushooaja peale, mis tõstaks ehitusmaksumust ja suurendaks ehitustöödest tingitud häiringuid elu- ja looduskeskkonnale. Piire nihutati keskeltläbi 6-12 m võrra ja piirangutest vabastatud ala kokku ulatus 3,6 ha-ni. Kaitsevööndi piir nihkus tammilt transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuse ehk raudteemaa piirini. Muudatuse tulemusena on ehitustööd raudteemaal lubatud aastaringselt piiranguteta nagu ülejäänud Haapsalu raudtee trassil.

Kokku on Annamõisa metsise püsielupaiga pindala 780,1 ha. Sama määrusega laiendati Annamõisa metsise sihtkaitsevööndeid liigi soodsa seisundi tagamiseks olemasolevas püsielupaigas ehk metsise sihtkaitsevööndi pindala tervikuna suurenes 278,7 ha-ni. Lisaks arvati 16,03 ha riigimaal asuvaid laanemetsi piiranguvööndist rangema kaitsega sihtkaitsevööndisse, mis oli vajalik metsade kui metsise elupaiga kaitse eesmärgil.

Metsise kaitsevööndi piiride muutmine aitab kaasa Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee taastamise II etapi sujuvamale rajamisele. Määruse muudatus Riigi Teatajas.

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments