Detailplaneeringute teated Lääne-Nigula vallas

Regina

regina@le.ee

1) Lääne-Nigula vallavalitsuse 12.01.2021 korraldusega nr 2-3/21-6 algatati
Milgardensi katastriüksuse detailplaneeringu koostamine Spithami külas / Spithamnis (hoonestamata katastriüksus 52001:001:1861, pindala 6784 m², sihtotstarve maatulundusmaa).
Maaomanikud soovivad katastriüksuse jagamist kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, kruntidele ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramist.
Vallateealusele maale moodustatakse eraldi katastriüksus.

2) Lääne-Nigula vallavalitsuse 12.01.2021 korraldusega nr 2-3/21-7 algatati
katastriüksuse 52001:001:1862 detailplaneeringu koostamine Spithami külas
/ Spithamnis (hoonestamata katastriüksus 52001:001:1862, pindala 2263 m²,
sihtotstarve maatulundusmaa).
Maaomanikud soovivad katastriüksusele elamumaa sihtotstarbe määramist,
krundile ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramist.
Planeeringualad asuvad detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ja
elamuehituspiirkonnas. Detailplaneeringud koostatakse vastavuses Noarootsi
valla üldplaneeringuga; keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Planeeringute menetlusinfo on leitav: https://www.laanenigula.ee/menetluses.

Lääne-Nigula vallavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments