Tööstuse tn tootmispiirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Regina

regina@le.ee

Haapsalu linnavolikogu algatas 28. jaanuaril 2022. a otsusega nr 31 Haapsalu linnas Tööstuse tänava tootmispiirkonnas detailplaneeringu. Haapsalu linn algatas detailplaneeringu alal, millest linnale kuuluvad kinnistu Tööstuse tn 21 ja Tööstuse tn lõik 2 ja 3 ning Haapsalu Veevärk ASile kuuluvad kinnistud Tööstuse tn 23 ja Tööstuse tn 16. Tööstuse tänava tootmispiirkonna detailplaneeringu algataja, koostaja ja korraldaja on Haapsalu linnavalitsus ning kehtestaja Haapsalu linnavolikogu.
Detailplaneeringu eesmärk on arendada linna tööstuspiirkonda, luua paremad võimalused tööstuse ja ettevõtluse arenguks ning seeläbi rohkem töökohti. Planeeringuga jagatakse munitsipaalomandisse kuuluv Tööstuse tn 21 üldkasutatava maa krunt tootmismaa, transpordimaa ning vajadusel üldkasutatava maa kruntideks. Määratakse üldised maakasutustingimused, ehitusõigus, arhitektuursed hoonestustingimused, lahendatakse liiklus- ja parkimiskorraldus, tehnovõrkudega varustatus ning heakorra ja haljastuse põhimõtted. Tööstuse tn 23 ning Tööstuse tn 16 kinnistutest eraldatakse transpordimaa krundid.
Lähtudes asjaolust, et Tööstuse tänava tootmispiirkonna detailplaneering muudab Haapsalu linna üldplaneeringu põhilahendust, on detailplaneeringuga kavandatud tegevusele koostatud keskkonnamõju eelhinnang, hindamaks strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat võimalikku keskkonnamõju (PlanS § 142 lg 6). Eelhinnangu koostaja on Haapsalu linnavalitsus. Eelhinnang on koostatud, lähtudes KeHJS § 33 lg 2 p-d 1 ja 3, lg-s 4 ja 5, PlanS § 142 lg 6 ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest.
Eelhinnang on eelnõuna esitatud seisukoha võtmiseks rahandusministeeriumile, maaeluministeeriumile, keskkonnaametile ja terviseametile.
Võttes arvesse eelnevat, keskkonnaameti (4.10.2022 nr 6 5/22/17742 2), maaeluministeeriumi (22.09.2022 nr 4.1-5/1673-1), rahandusministeeriumi (6.10.2022 nr 15-3/7324-2) ja terviseameti (22.09.2022 nr 9.3-4/22/7578-2) seisukohti ning juhindudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 2 p-d 1 ja 3, lg 4 ja 5, Haapsalu linnavolikogu otsustab mitte algatada Tööstuse tn tootmispiirkonna detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Haapsalu linnavalitsus

1 Kommentaar
Inline Feedbacks
View all comments
jamida
1 kuu tagasi

see peaks tähendama, – buldooserit