Noarootsi taotleb Osmussaare kruntide sihtotstarbe muutmiseks luba

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Bieni detailplaneeringu alusel endise Bieni küla hoonestuse asukohta moodustatud viis elamumaa krunti on mõeldud Osmussaare püsielanikele või muul viisil Osmussaarega seotud isikutele.

Elamukrunte on Bieni detailplaneeringu kohaselt kokku viis. „Kahele krundile on juba kaks huvilist,“ ütles Noarootsi vallavalitsuse maa- ja arendusnõunik Marika Meister.

„Hetkel elavad Osmussaare elanikud rendipindadel, mis ei taga kindlust tulevikuks,“ selgitas Marika Meister. Osmussaarel elav ja lambaid ning lihaveiseid pidav perekond soovib rajada krundile Nybondas oma kodu.

Rootsis elavad Osmussaarega seotud isikud on koondunud Osmussaare Külaühingusse Odensholms Byalag ja soovivad rajada krundile Erkas suvekodu, kus saarel viibides peatuda.

„Krundid on tehtud, kuid sisestamisel katastrisse selgus, et on vaja ministri luba,“ lausus Meister.

Vallavalitsus soovib need krundid otsustuskorras võõrandada. Maavanema otsusega tasuta saadud sotsiaalmaa maaüksuste võõrandamiseks on samuti vajalik keskkonnaministri luba.

„Osmussaare krunte enampakkumisel kindlasti müüma ei hakata,“ selgitas Meister ja lisas, et krundid on mõeldud Osmussaare püsielanikele või muul viisil Osmussaarega seotud isikutele ning nende võõrandamine toimub otsustuskorras.

Noarootsi volikogu otsustas oma aprilliistungil, et vallavalitsusele antakse volitused taotleda keskkonnaministrilt luba kruntide sihtotstarve muutmiseks ning nende otsustuskorras võõrandamiseks.

Noarootsi vallavolikogu kehtestas Osmussaarel koostatud Bieni detailplaneeringu juunis 2014. Detailplaneeringuala hõlmas riigi omandis olevat riigikaitsemaad ja Lääne maavanema otsusega tasuta Noarootsi valla munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaad. Detailplaneeringu alusel moodustati üheksa uut maaüksust, millest neli asuvad terves ulatuses ja kaks osaliselt tasuta saadud vallamaal.

Ajaloolistest põhjustest lähtuvalt ei ole ka kunagistel osmussaarlastel ega nende järeltulijatel saarel maaomandit.

Bieni küla

Bieni ja Külakeskuse katastriüksuste ümberjagamisel moodustatavad maaüksused

  • Greis (50 % maatulundusmaa + 50 % kaitsealune maa)
  • Nybondas (100 % elamumaa)
  • Marks (100 % elamumaa)
  • Erkas (100 % elamumaa)
  • Nygards (100 % elamumaa)

Vallamaal asuva nelja maaüksuse sihtotstarbeks on määratud elamumaa, ühe puhul ühiskondlike ehitiste maa ja ühe maaüksuse sihtotstarve on 50 % maatulundusmaa + 50 % kaitsealune maa.

Lääne maavanema otsusega tasuta saadud sotsiaalmaa maaüksuste sihtotstarvete muutmiseks on vajalik keskkonnaministri luba. Luba antakse kohaliku omavalitsuse motiveeritud taotluse alusel.

MapSection36851 MapSection36896 MapSection36911

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments