Ridala valla rahvas tahab paremaid teid ja rohkem töökohti

Lehte Ilves

lehte@le.ee

Märtsi lõpus arutasid vallatöötajad ja lapsevanemad ümarlaual Uuemõisa lasteaia–algkooli arengu üle. Foto: Arvo Tarmula
Märtsi lõpus arutasid vallatöötajad ja lapsevanemad ümarlaual Uuemõisa lasteaia–algkooli arengu üle. Foto: Arvo Tarmula

Ridala vallarahva küsitlusest selgus, et suurim probleem on töökohtade vähesus, viis kõige rohkem rahastamist vajavat valdkonda on aga valla teed, lasteaiad ja koolid, supluskohad, vanurite päevakeskused ja hooldekodud.

Kõige enam erutas vastajaid valdade ühinemise teema – omavalitsuste liitumist käsitlevaile küsimustele vastasid peaaegu kõik küsitluses osalejad. 82% vastanuid ei poolda Ridala valla liitmist mitte ühegi omavalitsusega. Kui liitumine on kohustuslik, eelistaksid vastajad peaaegu võrdselt Haapsalu linna ja Taebla valda. Järgmine eelistus on Oru ja Martna vald või suur liit Põhja-Läänemaal.

Mida vallavalitsuselt oodatakse

Tunnustavalt on märgitud, et vallas arvestatakse lastega, hoolitakse inimestest, toetatakse mitmesuguseid projekte. Vastajad soovitavad hoida senist kurssi, mitte võtta arutult laenu. Rohkem oodatakse vallavalitsuselt suhtlemist rahvaga. Ametnikke võiks olla vähem ja nad võiksid olla hoolivamad. Vallavalitsus võiks olla ühel tööpäeval õhtuti kauem lahti. Vastajaile tegi muret bussiühendus vallakeskusega ja mõisahoone halb seisukord.

Vallarahva meelest peaks vallavalitsus arendama rohkem Matsalu ja Rohuküla piirkonna turismi, aga ka loominguliseks tööks sobivat elukeskkonda. Rohkem võiks ära kasutada valla üht suurt eelist – pikka merepiiri. Et meelitada uusi inimesi valda elama, võiks vallale kuuluvat maad soodustingimustel müüa või anda eluaegsele rendile. Märgitakse, et külakeskustes on võimekaid inimesi, kuid nende potentsiaal on kasutamata. Laiemalt võiks vald toetada külaliikumist, et see ei läheks üksnes Uuemõisa ja Parilasse, vaid ka hajaasustusega piirkondadesse.

Põhimure on töökohtade vähesus

Põhiliseks lahendamist vajavaks probleemiks peetakse töökohtade vähesust. Muret teevad halvad teed ja lasteaiakohtade nappus.

Suurelt unistades on pakutud, et vallas võiks olla tuumajaam ja varulennuväli Kiltsis. Soovitakse, et valda tuleks uusi ettevõtteid, mis annavad tasuvat tööd. Asukoht on tööstuse arenguks sobiv: maad jagub, linn on lähedal, vajalik taristu olemas. Tööstusharudest eelistatakse puidutööstust kergetööstuse ja toiduainetööstuse ees.

Kuigi tööstuse arendamist peetakse tähtsaks, on vallarahvale siiski südamelähedasem põllumajanduse, sh loomakasvatuse, kalanduse ja turismi arendamine, näitas küsitlus.

Küsitlus aitab vallavalitsusel arengukava koostada

Valla arengukava koostamise eel saatis vallavalitsus küsitluslehe Eesti Posti kaudu 1236 postkasti. Küsitluslehte sai täita ka interneti vahendusel. Tagastati 119 küsitluslehte, kuid osalejaid võis olla rohkem, sest kodudesse saadetud küsitluslehed täideti tihtipeale leibkonna peale.

Küsitlusest ülevaate teinud abivallavanem Helen Koppa leidab, et leibkonde arvust lähtudes on tulemus arvestatav – arengukava valdkondlikele ümarlaudadele nii palju osalejaid ei tule.

Kõige vähem tundsid küsitluse vastu huvi 16–20aastased, kõige aktiivsemad olid 31–55- ja 55+ aastased. Mehi ja naisi oli enam-vähem ühepalju. Osales ka üksikuid suvitajaid jt vallaga seotud inimesi. Kolmveerand vastanuid on Ridala vallas elanud üle 10 aasta. Niisama palju oli neid, kes ütlesid, et plaani vallast lahkuda. Lahkuda kavatsetakse aga peamiselt seepärast, et kodukohas ei ole sobivat tööd.

Inimestel, kes sooviksid valda kolida, on mure oma toimetuleku pärast. Nad sooviksid kas rahalist toetust või tasuvat töökohta, et soetada või rajada endale korralik eluase. Ühistranspordi ja koolivõrgu kättesaadavus ei tundu neile olevat takistus.

Enim vastanuid elab Uuemõisa-Herjava piirkonnas, Panga ja lähiümbruse külades. Väiksema elanike arvuga piirkondadest on aktiivsemad kaasamõtlejad Asuküla ja Võnnu kandi küladest.

Ülevaade sel talvel tehtud küsitlusest tuleb kõneks Ridala vallavolikogu istungil sel neljapäeval Kiidevas. Helen Koppa koostatud ülevaade ja küsitluse detailsed tulemused on kättesaadavad valla kodulehel.

2 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
ode
10 aastat tagasi

Tegelikult on Ridala vald tore vald ja vallal on juhtidega ka vedanud. Arutelu kas tuumajaam või turismitalu on muidugi väga lapsik. Vaevalt siia võsavahele välismaa turistide hordid tulevad. Vaadata võiks ka laiemalt mis loob riigis rikkust ja inimestele parema elu- see ei ole turismitalu vaid ikka tootmine. Võiks ikka soovida mõnda rohkem teadmistel põhinevat tootmist mitte puulusikaid ja saekaatrit.

oleks, võiks
10 aastat tagasi

vallavalitseja esmamure oli, et sai liisida omale uue peugot 508 taebla vahet pendeldamiseks, ülejäänud, mis vallas toimub on juba vallarahva mure.