Lumi tuleb katuselt õigel ajal koristada

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab meelde, et ohutuse tagamiseks peavad omanikud pidevalt jälgima katusele kogunenud lume hulka ja lume ja jää õigeaegselt katuselt koristama. Märja lume puhul võib katusekonstruktsioone ohustada juba 30 sentimeetri paksune lumekiht.

Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsiooniga kergehitisi või ehitiste osi (varjualused, varikatused, karniisid), lameda või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid), samuti vanemaid amortiseerunud ehitisi.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata kohtadele, kus on katuseastmed või katus piirneb kõrgema ehitisega. Sellistesse kohtadesse kuhjub tuulega lumi ja  hange koormus võib mitmekordselt ületada katusele lubatavat lumekoormust. Samuti tuleks vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ja sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, sest see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt sadevee ärajuhtimist.

Lume koristamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid:
·       Eelnevalt hinnata, kas katuselt lume lükkamiseks on möödapääsmatu minna katusele või saab seda teha  katusele minemata, näiteks redeli abil;

·       Enne katusele minekut teha kindlaks kohad, kus on oht katusest läbi kukkuda (näiteks katuseaknad ja haprad katusekattematerjalid, mis ei talu inimese raskust);

·       Kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, on soovitav tellida lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt;

·       Katusele minnes arvestada ilmastikutingimustega. Jää, tugev lumesadu ja tuul võivad suurendada allakukkumise riski.

·       Kui katusel puuduvad katusesillad ja -redelid, on soovitav need ohutuks liikumiseks paigaldada. Võimaluse korral paigaldada katuse servadesse ka ajutised piirded;

·       Lumel ja jääl ei tohi lasta kukkuda ega seda visata madalamatele hoonetele. Et lumi ja jää katuselt ei libiseks, tuleb paigaldada lumetõke;

·       Kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb see tööde teostamise ajaks piirata ohutuslintidega;

·       Jälgida, et tööde tegemisel ei kukuks või ei visataks töövahendeid katuselt alla;

·       Lume ja jää sulatamisel vältida keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust või sadeveesüsteeme;

·       Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel kasutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist.

Ehitise ohutuse eest vastutab omanik, kelle kohustus on korraldada ka õigeaegsed lumekoristustööd. Ehitisega toimunud õnnetusest peab selle omanik teavitama TJA-d.

Ehitiste ohutusjärelevalvet teevad kohalikud omavalitsused ja TJA. Kui omanik kohustusi ei täida, võib füüsilist isikut karistada kuni 300 trahviühiku suuruse rahatrahviga ja juriidilist isikut kuni 32 000 euro suuruse trahviga.

Anu Võlma

Tehnilise Järelevalve Ameti avalike suhete peaspetsialist

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments