Greenback katastriüksuse detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealustamine ning detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Regina

regina@le.ee

Lääne-Nigula vallavalitsuse 29.11.2022 korraldusega nr 2-3/22-584 otsustati jätta algatamata Greenback katastriüksuse detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine. Telise külas / Tällnäsis asuva Greenback katastriüksuse detailplaneeringu koostamine algatati Lääne-Nigula vallavalitsuse 10.08.2021 korraldusega nr 2-3/21-327 ja siis leidis vallavalitsus, et seadusest tulenevalt ei pea keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamist kaaluma. Keskkonnaamet ei olnud sellega nõus ja palus teha eelhinnangu. Vastavalt KMK Stuudio OÜ koostatud eelhinnangule ei ole täismahus keskkonnamõju strateegiline hindamine siiski vajalik, sest detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei too eeldatavalt kaasa olulist keskkonnamõju.
Greenback katastriüksusel kehtib praegu 2005. aastal kehtestatud detailplaneering, mis määras katastriüksusele ühe hoonestusala, kuhu on ehitamisel suvila. Maaomanik soovib täiendavat hoonestusala elamu ja kahe abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringu projekti koostas KMK Stuudio OÜ.
Detailplaneering koostatakse vastavuses Lääne-Nigula valla üldplaneeringuga.
Greenback katastriüksuse detailplaneering võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Lääne-Nigula vallavalitsuse 29.11.2022 korraldusega nr 2-3/22-585. Avalik väljapanek on Noarootsi vallamajas Pürksi külas / Birkases 19. detsembrist 2022 kuni 8. jaanuarini 2023 vallavalitsuse tööajal ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel on kõigil isikutel õigus esitada detailplaneeringu kohta kirjalikke arvamusi.
Detailplaneeringu materjalidega ja keskkonnamõju eelhinnanguga on võimalik tutvuda www.laanenigula.ee/et/menetluses.

Lääne-Nigula vallavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments