Kirkuküla Kirikmäe päikese­elektrijaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Regina

regina@le.ee

Lääneranna vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel päikeseelektrijaama rajamiseks Kirikukülas Kirikmäe (katastritunnus 41101:002:0153), Uuetuka (41101:001:0371), Ahto (41101:002:0151 ja Uuenõmme (41101:001:0369) maaüksustele. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 8.2.2022–22.2.2022 Lääneranna valla veebilehel www.laanerannavald.ee. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 22.2.2022.
Asja arutamise avalikul istungil osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 22.2.2022 e-posti aadressil margus.kalle@laaneranna.ee.
Avalik istung toimub 23.2.2022 kell 9 Lääneranna vallamajas (Jaama 1, Lihula linn). Avalikku istungit ei korraldata, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised on loobunud asja arutamisest avalikul istungil. Avalikule istungile mitteregistreerumist loetakse istungil osalemisest loobumiseks. Avaliku istungi läbiviimisel järgitakse Covid-19 kaitse- ja ennetusmeetmeid ning hügieeninõudeid. Täiendav info: planeeringute spetsialist Margus Källe (margus.kalleg@laaneranna.ee, 5665 5521).

Lääneranna vallavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments