Mobiilne noorsootöö kui  kogukonna lahendus

Lääne Elu

info@le.ee

Reelika Ender (vasakult), Katrin Nuuter, Sandra Saarniit ja Terje Marie Vihur õpivad praegu ametit ning hakkavad varsti linnatänavail noori kõnetama. Arvo Tarmula
Haapsalu mobiilsed noorsootöötajad Reelika Ender (vasakult), Katrin Nuuter, Sandra Saarniit ja Terje Marie Vihur. Arvo Tarmula

Alates novembrikuust töötab Haapsalu noorte huvikeskuses noorsootöötaja, kelle ülesandeks on koordineerida mobiilset noorsootööd.

Noorsootöö on noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööd. Haapsalu linnas on noorsootöö võimalusi mitmeid, näiteks on erinevaid huviringe ja –koole, kuid osa Haapsalu linna noortest ei kasuta olemasolevaid võimalusi.

Linnas on probleemiks koolivälisel ajal ebapiisav ülevaade ja järelevalve noorte tegevuste üle avalikus ruumis, mis väljendub noorte poolt erinevate õigusrikkumiste toimepanemises. Tänapäeva muutuvas maailmas on kõik muutuv- ühiskond, noored, nende käitumine ja vajadused. Seetõttu on oluline, et muutub ka noorsootöö, et olla vastavuses noorte vajadustega. Enam ei piisa noortekeskusest, mis oma paiksete tegevustega ei jõua kõikide noorteni. Samuti ei piisa ka erialaspetsialistidest, kes istuvad kontoris laua taga. Noored on mobiilsed ning nendeni jõudmiseks on vaja uusi efektiivseid tõenduspõhiseid meetodeid. Selleks sobib hästi mobiilne noorsootöö.

Mobiilne noorsootöö on laialt levinud mõiste, mida Euroopas kasutatakse riskioludes laste ja noorte nõustamise kohta. Mõiste on kasutusel ennekõike noorsoo- ja sotsiaaltöö valdkonnas. Mobiilne noorsootöö kui sotsiaalpedagoogline kontseptsioon, on töötatud välja 1970ndate alguses Saksamaal Tübingeni ülikoolis. Algselt sai mobiilne noorsootöö alguse vastureaktsioonina noorte kuritegevusele ja suurenenud noorte grupikogunemistele, sest klassikaline noorsootöö noortekeskuste näol ei suutnud noorteni jõuda ega nendega kontakti luua. Mobiilne noorsootöö konseptsioon keskendub noorte heaolule. See sisaldab nii noorteni jõudmist kui ka grupinõustamist lähtudes sotsiaalruumist. Mobiilse noorsootöö põhiülesandeks on koostöös noortega arendada nende sotsiaalseid oskusi, teotada neid igapäevaelus ja ennetada korduvaid õigusrikkumisi. Lisaks aitab mobiilne noorsootöö noortel avastada enda võimeid ja ka võimalusi.

Mobiilse noorsootöö sihtgrupiks on riskikäitumisega noored, kellel puudub näiteks huvitegevus ja kes veedavad enamus oma vabast ajast sihitult ja eesmärgitult avalikes kohtades. Sisuliselt jaguneb mobiilne noorsootöö neljaks osaks: kogukonnatöö, tänavatöö, individuaaltöö, töö gruppidega. Kogukonnatöö eesmärgiks on ennekõike kogukonnaliikmete teavitamine kaasamine tegevustesse, julgustatakse kodanikualgatust. Tänavatöö eesmärgiks on luua noortega kontakt avalikes noorte kogunemiskohtades, nt kaubanduskeskuses, rulapargis, metsas jne. Tänavatöö meeskond koosnev 2-3 mõlemast soost spetsialistist. Väga oluline on esmane kontakt, mis paneb aluse edasise töö õnnestumisele. Siinkohal tuleb meeles pidada, et noorsootöötaja läheb noorte „alale” ja noore kaasamine või osalemine peab siiski olem tema vaba tahe. Individuaaltöö eesmärgiks on toetada ja jõustada noort tema enda jaoks olulistel teemadel. Individuaaltöö sisaldab ka nõustamist, toe pakkumist erinevate probleemide lahendamisel. Grupitöö eesmärgiks on noorte sotsiaalsete oskuste arendamine. Grupitöö on oluline, kuna sõprussuhtel ja gruppi kuulumisel on noore jaoks väga suur tähtsus. Grupitöös on tänavatöötaja ülesandeks aidata noortegruppidel leida oma tegevusele alternatiivseid väljundeid ja pakkuda tuge.

Selle aasta kevadel olid mobiilse noorsootöö esimesed baasteadmiste koolitused, kus osalejad jagasid rolle, kes on valmis minema tänavale ning kellest saab taustajõud, et pakkuda hiljem noortele individuaalset ja grupitööd. Koolituse raames koostati põhjalik sotsiaalruumi analüüs ning toimus ka esimene suurem võrgustikukohtumine, et hilisem koostöö oleks kõigile üheselt mõistetav.

Haapsalu linnas tegeleb mobiilse noorsootööga kuus noorsootöötajat, kes käivad regulaarselt tänaval ja noorte kogunemiskohtades nendega kontakti loomas.

Noored, kes puutuvad kokku noorsootöötajatega, ei pea kartma, et see neid ohustaks või et noorsootöötajad neile halba sooviks. See ei ole häbi asi! Noorsootöötaja on noore tugi, kes jagab temaga rõõmu, murekohti, probleeme ning leiab lahendusi.

 

Sigrid Siht

Tallinna Ülikooli noorsootöö tudeng

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments