0

Lääne-Nigula vallavalitsuse teade

Lääne Elu

info@le.ee

Kylaline

info@le.ee

Detailplaneeringu algatamine

Lääne-Nigula vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS)
§ 128 lõike 7 alusel.
Lääne-Nigula vallavalitsus teatab, et algatati detailplaneering Maali kinnistul Linnamäe külas Lääne-Nigula vallas Lääne maakonnas ja Kooli tee maa-alale.
Planeeritava ala suurus on ligikaudu 7000 m2 ja see paikneb Maali kinnistul Linnamäe külas Lääne-Nigula vallas Lääne maakonnas ja osaliselt Kooli tee katastriüksusel.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Maali katastriüksuse jagamine kolmeks krundiks, sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine.

Lääne-Nigula vallavalitsus
Haapsalu mnt 6, Taebla 90801 Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
mobiil 5191 0519, e-kiri vv@laanenigula.ee