0

Tajaali kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Avatar

Alar Birk

alar.birk@le.ee

Lääne-Nigula Vallavolikogu algatas 27. detsembril 2017.a. istungil otsusega nr 34 Saunja külas asuva Tajaali kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, pindalaga ca 2 ha. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on Tajaali kinnistu arendamine ja selleks vajalike tingimuste loomine läbi Taebla jõe ehituskeeluvööndi vähendamise. Taebla jõe vesi kavandatakse juhtida läbi eraomandisse rajatava tiigi. Planeering hõlmab Tajaali kinnistut ja selle lähiümbrust ning planeeringuga muudetakse kehtestatud Oru valla üldplaneeringut. Sama otsusega algatati ka keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Ala piirneb Natura püsielupaigaga. Menetluse käigus kaalutakse erinevaid võimalusi kavandatud tegevuste elluviimiseks ja kaitstavate objektide Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu ja KSH programmi ning aruande koostaja leitakse läbi lihthanke menetluse. Eelpoolnimetatud dokumentide finantseerimiseks sõlmitakse leping arendajaga.
Täpsemat informatsiooni detailplaneeringu kohta leiab valla kodulehelt:
http://www.laanenigula.ee/detailplaneeringud

Lääne-Nigula vallavalitsus