Kirikuküla Lusti detailplaneeringu kehtestamine

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Lihula vallavalitsus kehtestas 28.06.2013.a. otsusega nr 22 Lihula vallas Kirikukülas asuva 20,2 ha suuruse Lusti kinnistu (katastritunnus 41101:002:0650) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on Lusti kinnistu hoonestusala, ehitusõiguse, liiklus– ja parkimiskorralduse, servituutide, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha kindlaks määramine seoses elamu, rehemaja ning nende juurde kuuluvate majandus– ja abihoonete ehitamisega. Lusti kinnistu asub Matsalu rahvuspargi piirangu– ja sihtkaitsevööndis. Planeeringu rakendamine ei too kaasa olulist keskkonnamõju Matsalu rahvuspargile. Planeeritav ala moodustab väga väikese osa rahvuspargist, kavandatav hoonestusala asub piiranguvööndis põlisel taluasemel. Planeeringuga ei ole ette nähtud ehitust avamaastikele ega kavandata maa–ala kruntimist.

Lihula vallavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments