Hanila muuseumi avalik kiri Lääneranna vallavalitsusele

Lääne Elu

info@le.ee

Hanila muuseumi seltsi juhatuse esimees Jüri Mõniste. Foto: Urmas Lauri

Hanila muuseumi seltsil puudub tegevuskava koostamiseks ja muude küsimuste lahendamiseks vajalik info, mistõttu otsustati pöörduda selgitustaotluste ja märgukirjaga Lääneranna vallavalitsuse poole.

Käesolevas pöördumises on leidnud käsitlemist osa koosolekul arutatud probleemidest. Kuna kõik teemad on seotud valla ühe ja sama allasutusega, pidasime otstarbekaks esitada selgitustaotlused ja märgukirja ühe kimbuna.

  1. August Tampärgi nimelise Hanila muuseumi juubelite asjus

Aasta 2023 on Lääneranna valla, Lääneranna muuseumide ja August Tampärgi nimelise Hanila muuseumi jaoks kultuurilooliselt oluline: möödus 30 aastat Hanila muuseumi asutamisest. Samuti möödub tänavu 110 aastat August Tampärgi sünnist ja 50 aastat muuseumi pikaajalise juhtaja Liivi Vainu sünnist.

Et Hanila muuseumil olid kogu oma tegevuse jooksul enne haldusreformi tihedad koostöösidemed väljaspool oma valla piire, sisuliselt üle kogu Eesti, sh praeguse Lääneranna valla alal tegutsevate kultuuriasutuste, koolide ja kodanikuühendustega, on muuseumi asutamise aastapäev ülevallaliselt oluline. See on võimalus meeles pidada kõiki neid Lääneranna valla asutusi ja inimesi, kes on andnud suure panuse muuseumi arengusse. Palume teavet: mil viisil on vallal kavas nimetatud juubeleid tähistada?

  1. Hanila muuseumi säilitamistingimuste asjus.

Meie andmetel oli muuseum 2023. aastal suletud ja seal puudub töötaja. Muuseumi omaniku seadusjärgne tegevus ja vastutus on kindlustada muuseumis tingimused museaalide säilimiseks. Selleks peavad nii ekspositsiooni- kui ka hoidlaruumide temperatuur ja õhuniiskuse protsent olema ettenähtud nõuetega vastavuses. Nõuetele vastavuse tagamine – temperatuuri- ja niiskusprotsendi jälgimine, andmete fikseerimine, samuti ruumide ventileerimine – on muuseumitöötaja igapäevane tööülesanne.

Aastast 2018 on sedastatud ja isegi üle-eestiliselt avalikustatud Hanila muuseumis säilitamistingimuste räige rikkumise juhtumeid, mis on viinud kahetsusväärse olukorrani, s.o museaalide kahjustusteni. On võimalik, et mitmed museaalide säilimise seisukohalt hädavajalikud tööd jäeti tegemata ebapädevuse või asjatundliku juhendamise puudumise tõttu.

Kuidas ja mil moel on tagatud muuseumikogude säilimine?

  1. Hanila muuseumi lahtioleku asjus.

Muuseumi külastamise võimalust pakuti ainult telefoni teel ettetellimisel. Huvitav oleks teada sellisel viisil käinud külastajate arvu. Peame praegust töökorraldust, eriti muuseumi sulgemist külastusperioodiks, aastatepikkuse tööga saavutatud tuntust ja muuseumi mainet kahjustavaks. Aastatel 1996–2018, kui muuseum ei olnud struktuuriüksus, oli aktiivne külastusperiood koos giiditeenusega maist oktoobri lõpuni – viis päeva nädalas, seitse tundi päevas. Ülejäänud ajal oli külastus ettetellimisel, avalikud kultuurhariduslikud üritused toimusid aasta ringi, ka talveperioodil.

Hanila muuseumi selts peab vajalikuks märkida, et kui probleemidest õigeaegselt teavitada ja soovida teha seltsiga koostööd, oleksid seltsi liikmed vabatahtliku töö korras suutnud tagada muuseumi maksimaalse lahtioleku aastal 2023 maist oktoobri lõpuni. Peame koostöösoovi puudumist kahetsusväärseks.

Miks oli Hanila muuseum suvisel külastushooajal suletud?

  1. Valla eelarveliste vahendite kulutamise kohta Hanila muuseumis.

Seoses sellega, et Hanila muuseum on aastal 2023 olnud suletud, palub Hanila muuseumi selts teavet selle kohta, kuhu ja mis otstarbel on kulutatud valla 2023. aasta eelarves Hanila muuseumile ette nähtud rahalised vahendid aasta algusest kuni käesoleva ajani ja mis eesmärgil on neid kavas kulutada kuni 2023. eelarveaasta lõpuni.

Palume infot ka selle kohta, kui palju on vald kulutanud raha Hanila muuseumis säilimistingimuste tagamiseks ja arendustegevuseks alates aastast 2018.

  1. Seoses Hanila valla aukodaniku ja Hanila muuseumi seltsi auliikme Lily Kocinsiga.

Lily Kocinsi suurtest rahalistest annetustest said alguse mahukad muuseumi arendus- ja ehitusprojektid. Muuseumi ja kogu meie kultuuriloo jaoks erilist tähendust omab Lily annetatud esemekogu. Lily on muuseumi suurannetaja, tema ainuke soov oli ja on, et tema annetatud Kebina pere etnograafiliste esemete kogu oleks muuseumis täielikult eksponeeritud eraldi nimelise väljapanekuna. Selle soovi täitmine oli muuseumile suur au. Lily mõistis, mis on tema annetuste tegelik väärtus ja kandepind. Nimelt see ese, mida Lily ise peab kõige väärtuslikumaks, asub juba üle viie aasta Lihula muuseumi püsiekspositsioonis, ilma ühegi viiteta selle päritolu ja tähenduse kohta.

Hanila muuseumi seltsi liikmed on sellele tähelepanu juhtinud, seltsi auliige Saima Mägi saatis märgukirja vallavolikogu kultuurikomisjonile. Lily on ka ise taotlenud, et tema vanaema roositud tekk toodaks tagasi Hanila muuseumisse. Ta lootis, et seda tehakse vähemalt tema 90. sünnipäevaks. Praegu on Lily 92aastane ja jälgib Eestimaa ja Hanila muuseumi sündmusi oma Melbourne’i kodus. Loodame, et Lily soovi austab ka Lääneranna vallavalitsus ja Lääneranna muuseumid.

Miks ei ole Lily Kocinsi kollektsioon alates aastast 2018 Hanila muuseumis terviklikult eksponeeritud?

  1. Hanila muuseumi seltsi kaasamisest.

Kuigi Lääneranna vallavalitsus ja Lääneranna muuseumid pole ühelgi aastal kaasanud Hanila muuseumi seltsi osalema Lääneranna muuseumide põhisuundade kavandamisel ja tegevuskavade koostamisel ning töö hindamisel, on Hanila muuseumi selts põhikirjalistest eesmärkidest lähtudes tegutsenud omal initsiatiivil.

1) 2021 korraldas selts ja rahastas täies ulatuses muuseumi avamise 25. aastapäeva ja Porsiku Kustase 105. sünniaastapäeva tähistamise.

2) Selts osales omaalgatuslikult Lääneranna muuseumide arengukava väljatöötamisel, esitas omapoolse tervikvisiooni projekti, arvestades muutunud olusid ning uusi võimalusi ühendvalla tingimustes ja huvides. Kahjuks ei tulnud see arutamisele.

3) Hanila muuseumi selts on olnud muuseumi tegevuse osas pidevalt nõustaja rollis. Aastatel 2018–2023 on Hanila muuseumi töötajad pöördunud mitmeid kordi Hanila muuseumi seltsi liikmete poole nõu ja abi saamiseks, asjatundlikku nõu ja abi on alati antud. Kõige raskem juhus oli, kui järjekordne muuseumitöötaja avastas juhuslikult suure hulga niiskuskahjustustega tekstiilesemeid. Avastas nimelt sellepärast, et talle polnud muuseumivarasid ettenähtud korras üle antud. Loodetavasti suutis ta need esemed päästa. Midagi taolist pole muuseumi pika ajaloo jooksul varem kordagi juhtunud.

4) Kasutades Hanila muuseumi ja muuseumi seltsi arhiivmaterjale, konsulteerides ehituseriala spetsialistidega ja muuseumi tööd reguleerivate ametkondade ametnikega, esitas Hanila muuseumi selts Lääneranna vallavalitsusele Lääneranna valla ja Lääneranna muuseumide tellitud Hanila muuseumi hoone ehitustehnilise ekspertiisi (koostatud 21.05.2023) kriitilise analüüsi – osutades puudulikele ja ebatäpsetele eelandmetele, põhjendades eksperthinnangus esitatud ülisuurte rahaliste kulutuste vajaduse paikapidamatust ja juhtides tähelepanu ka sellele, et tellitud ekspertiis on osaline ega täida sellega Lääneranna muuseumide arengukavas kirja pandud eesmärke.

5) Hanila muuseumi selts on ka praegu aldis koostööks, valmis rakendama oma head tahet, museoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi ning ajupotentsiaali August Tampärgi nimelise Hanila muuseumi tegevuse toetamiseks. Seltsi liikmed on lähtunud oma tegevuses ICOMi muuseumide eetikakoodeksist, teavad seega oma kohustusi ja vastutust. Hanila muuseumi selts ei ole erand Eesti kultuurimaastikul. Mitte ainult kohalikud kihelkonnamuuseumid, vaid näiteks ka paljud suured muuseumid Tallinnas, Tartus ja mujal kaasavad heal meelel vabatahtlikke.

Hanila muuseumi selts ei ole taganenud taotlusest Lääneranna vallavalitsusele anda Lääneranna muuseumide struktuuriüksus August Tampärgi nimeline Hanila muuseum koos varade ja hoonetega üle Hanila muuseumi seltsile. Selts oleks muuseumi omanikuna valmis kohe tagama muuseumi aktiivse tegutsemise ja kindlustama muuseumi tegevust reguleerivates seadusandlikes aktides ette nähtud ülesannete täitmise; koostama kohe tegevuskava käesolevaks ja järgmiseks aastaks ning selle täide viima, sealt edasi koostama arengukava ka pikemaks perioodiks.

Lisame siia Hanila muuseumi ühe alusepanija Heinz Valgu tsitaadi: „Vaid vähestel Eesti omavalitsustel on selline väärtuslik ja kõrgetasemeline kihelkonnamuuseum, mida on kiitnud nii tuntud etnoloogid, ajaloolased, külalised kui ka president Meri. Seetõttu tuleks teda hoida, arendada ja veelgi täiuslikumaks muuta.”

Jüri Mõniste

Hanila muuseumi seltsi juhatuse esimees

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
23 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
Lugeja Küsib
4 kuud tagasi

Kas härra Mõniste ka sel ajal, kui ise volikogus istumas käis, samalaadseid küsimusi esitas, ja kui esitas, siis kas ja mida vastati?

Seltsiline
4 kuud tagasi

Tultaku ka tehtaku!

Nimi (kohustuslik)
4 kuud tagasi

Muuseum oli suvi otsa kinni ja nüüd siis küsitakse miks oli?! Kus küsijad suve läbi olid?!

õps
4 kuud tagasi

Suvel puhatakse.

nüüd siis
4 kuud tagasi
Reply to  õps

talvel ,lisapuhkus.

IRW
4 kuud tagasi

Pange see putka kinni

IRW
4 kuud tagasi
Reply to  IRW

Sedakorda täiesti nõus.

putka
4 kuud tagasi
Reply to  IRW

juba jälle see IRW on lahti pääsenu…

Kaja
4 kuud tagasi

Kurat küll, kas aru siis ikka veel ei saa, et RAHA EI OLE!

Arvos
4 kuud tagasi
Reply to  Kaja

See mees on raske arusaamaga.

Hmm
4 kuud tagasi

Sellised muuseumid on nagu need pisikoolid – maksavad palju ja tolku on vähe

Mati Põdra
4 kuud tagasi
Reply to  Hmm

Lihula kultuurimaja maksab palju ja tolku vähe.

Hmm
4 kuud tagasi
Reply to  Mati Põdra

See ju sovhoosiaegne jäänuk

Eesti on...
4 kuud tagasi
Reply to  Hmm

…pisiriik

IRW
4 kuud tagasi
Reply to  Eesti on...

Seda ei oleks tulnud üldse lahtigi teha

IRW
4 kuud tagasi
Reply to  Mati Põdra

Selle võiks üldse kinni panna.

IRW
4 kuud tagasi
Reply to  Mati Põdra

Ega polegi. Aga mulle sobib.

Merle
4 kuud tagasi
Reply to  Hmm

Hanilas väga hea muuseum, olen käinud, seal läheks päev, paar või nädalgi

Kod.
4 kuud tagasi
Reply to  Merle

Selliseid midimuuseume oli mingi aeg kogu eestimaa täis . Kui algul huvist natukenegi käidi vaatamas , siis kui korra käidud ega keegi enam tagasi ei tule . Ja maksta 4 euri et vaadata samasuguseid tünne ja õllekappasid , selliseid kodanikke on väga vähe. Nii et kui muuseumi aastakulu on 20 000 ja teenib tagasi vaid 200 euri , siis selliseid muuseume pole tõesti vaja

IRW
4 kuud tagasi
Reply to  Merle

Seda muuseumi on isegi kaardil keeruline leida . Kes tuli üldse sellisele ajuvabale mõttele sinna muuseumitaoline asi tekitada

Ahaa
4 kuud tagasi
Reply to  IRW

IRW…mõla maha.

IRW
4 kuud tagasi
Reply to  IRW

Keegi Jüri?

IRW
4 kuud tagasi
Reply to  Merle

Nii kaua läheks aega kuni löögile saaks?