Lihula Penijõe tee 1a maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Regina

regina@le.ee

Lääneranna vallavalitsus teatab planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 6 alusel, et algatas 7.09.2022 korraldusega nr 562 Lihula linnas asuva Penijõe tee 1a (katastritunnus 41101:001:0893) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeritava ala suurus on 5,7 ha, sihtotstarve 100% maatulundusmaa. Detailplaneeringu ülesandeks on Penijõe tee 1a maa-ala jagamine ärimaa, tootmismaa, transpordimaa, elamumaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuseteks eesmärgiga rajada planeeritavale alale kuni kolm mitmeotstarbelist äri-, lao- ja tootmishoonet ning päikeseelektrijaam. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane. Eeldatavalt ei kaasne planeeringuga kavandatud tegevustega olulist negatiivset mõju Natura 2000 aladele, looduskeskkonnale, kultuuripärandile ega inimeste tervisele, heaolule ja varale. Uuringute vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.
Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Lääneranna valla veebilehel www.laanerannavald.ee

Lääneranna vallavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments