Lääne-Nigula valla üldplaneeringu teade

Regina

regina@le.ee

Lääne-Nigula vallavalitsus teatab, et Lääne-Nigula vallavolikogu kehtestas 18.08.2022 aasta otsusega nr 1-3/22-36 Lääne-Nigula valla üldplaneeringu. Planeeritavaks alaks on kogu Lääne-Nigula valla haldusterritoorium (suurusega ca 1448,8 km²) ning planeeringuala piiriks on Lääne-Nigula valla halduspiir. Lääne-Nigula valla üldplaneeringust on välja arvatud Lääne maakonnaplaneeringus 2030+ Tusari külla kavandatud elektrituulikute arendusala (suurus 65 ha) ja arenduspiirkond L1 maa-ala (suurus 218 ha), mille osas jääb kehtima Nõva valla üldplaneering.
Üldplaneeringus on ühtlustatud ühinenud omavalitsuste Lääne-Nigula valla (endiste Oru valla, Risti valla, Taebla valla), Nissi valla osa endise Rehemäe (nüüdse Rehemäe ja Kuke) küla ulatuses, Kullamaa valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla üldplaneeringute maakasutus- ja ehitustingimused.Täpsustatud on tiheasustusega alade; ehituskeeluvööndi- ja rohevõrgustiku piire.
Üldplaneeringu elluviimisega eeldatavalt ei kaasne olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid. Üldplaneeringu olulisemateks ülesanneteks on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine ning maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine.
Lääne-Nigula valla üldplaneeringu kehtestamise otsus ja üldplaneeringu materjalid on kättesaadavad valla veebilehel www.laanenigula.ee/
uldplaneering.

Lääne-Nigula vallavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments