Hälvati küla Metsaveere päikeseelektrijaama projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Regina

regina@le.ee

Lääneranna vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel päikeseelektrijaama rajamiseks Hälvati külas Metsaveere (41102:002:0090) katastriüksusel. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15.8.–29.8.2022. veebilehel www.laanerannavald.ee. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressil vallavalitsus@laaneranna.ee tähtajaga 29.8.2022.
Lääneranna vallavalitsus teeb ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Avalikku istungit ei korraldata, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised on loobunud asja arutamisest avalikul istungil. Ettepanekute esitamise tähtajaks avalikule istungile mitte registreerumist loetakse istungil osalemisest loobumiseks.

Lääneranna vallavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments