Haapsalu linnavalitsuse teated

Kylaline

info@le.ee

Detailplaneeringu algatamise teade

Haapsalu linnavalitsuse 31.10.2018 korraldusega nr 986 algatati Haapsalu linnas Võnnu tn 30 asuva elamumaa sihtotstarbega kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Planeeritava ala suurus on 938 m2 ja asub Endla-Kreutzwaldi tn miljööväärtuslikul alal, Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala (reg. nr 27013) kaitsevööndis. Planeering ei muuda linna üldplaneeringut. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamukrundi ehitusõiguse muutmine: hoonete ehitisealuse pinna suurendamine, lubatud suurima kõrguse suurendamine. Võnnu tänava äärne elamu nr 1 säilitatakse olemasolevas mahus. Planeeringuga määratakse kinnistu ehitusõigus ja arhitektuursed hoonestustingimused uue elamu ja abihoone püstitamiseks õuealale.
Otsusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Haapsalu linnavolikogu tunnistas 26.10.2018 otsusega nr 99 osaliselt kehtetuks Ranniku detailplaneeringu Tanska külas Kivi tee 2 kinnistu osas omaniku taotluse alusel.
Ranniku kinnistu detailplaneering on kehtestanud Ridala vallavolikogu 30.10.2008 otsusega nr 379. Kinnistu Kivi tee 2 oli planeeritud loodusliku haljasmaana ilma hoonete ehitamise õiguseta. Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine vastab Ridala valla üldplaneeringule.
Otsusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Peremehetu ehitise hõivamise teade

Haapsalu linnavolikogu algatas 26.10.2018 otsusega nr 101 Panga külas jätkuvalt riigi omandis oleval maal asuva endise Ridala sovhoosi ehitise, autopesula, peremehetuks tunnistamise ja hõivamise menetluse.
Vastuväiteid ehitise peremehetuse või hõivamise kohta esitada hiljemalt 3.01.2019 Haapsalu linnavalitsusele (Posti tn 34, 90504 Haapsalu linn, Lääne maakond või e-posti aadressil hlv@haapsalulv.ee)

Haapsalu linnavalitsus