0

Detailplaneeringu algatamise teade

Lääne Elu

info@le.ee

Haapsalu linnavolikogu 25.05.2018 otsusega nr 70 algatati Haapsalus Kalda tn 27 // 29 kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Planeeritav ala suurus on 1580 m2 ja asub Kalda tänava, Eha tn 2a ning Kalda tn 29a kinnistute vahelisel alal. Planeeringu koostamise vajadus tuleneb kinnistuomaniku soovist jagada kinnistu kaheks elamukrundiks, uutele kruntidele ehitusõiguse ning arhitektuursete ja ehituslike hoonestustingimuste määramine.
Algatatud detailplaneering vastab linna üldplaneeringule.