0

Detailplaneeringu kehtestamine

Lääne Elu

info@le.ee

Haapsalu linnavolikogu kehtestas 27.04.2018 istungil otsusega nr 57 Paralepa alevikus Tina tn 2 asuva kinnistu detailplaneeringu.
Planeeritud on 1306 m2 suurune hoonestamata elamumaa sihtotstarbega krunt. Elamukrundile määratakse ehitusõigus kuni kahekorruselise üksikelamu ja ühekorruselise abihoone püstitamiseks, samuti arhitektuursed hoonestustingimused, haljastuse, heakorra, parkimise põhimõtted, kommunikatsioonide võimalikud asukohad. Suurim ehitusalune pind on 260 m2. Kavandatud tegevus vastab Ridala valla üldplaneeringule.

Haapsalu linnavalitsus