Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Kylaline

info@le.ee

Noarootsi vallavalitsuse 6.10.2016 korraldusega nr 170 võeti vastu Spithami külas / Spithamnis asuva Künkaserva tee 1 kinnistu (katastriüksus 52001:001:1091; kinnistu registriosa nr 3027932; kinnistu pindala 3510 m²) detailplaneering.
Detailplaneeringu eelnõu järgi on krundi kasutusotstarbeks määratud puhke- ja spordirajatise maa (katastriüksuste sihtotstarve 100% ärimaa); kinnistule on määratud tenniseväljaku ja u 100 m2 ehitisealuse pinnaga tenniseväljakut teenindava hoone (riietus- ning pesemisruumide tarbeks) ehitusõigus ja hoonestustingimused. Samuti on planeeringuga määratud kommunikatsioonide lahendused, servituutide ja keskkonnatingimuste seadmine.
Planeering näeb ette kinnistule juurdepääsu Künkaserva teelt. Detailplaneering ei muuda valla üldplaneeringu põhilahendust, küll aga muutub detailplaneeringu kehtestamisega kehtetuks praegu maaüksusel kehtiv detailplaneering.
Detailplaneeringu avalik väljapanek on Pürksi külas / Birkases Noarootsi vallamajas 25. oktoobrist 8. novembrini 2016. a igal tööpäeval kell 8–16.30 ja valla veebilehel. Väljapaneku ajal on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.

Noarootsi Vallavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments