Iga Läänemaa elaniku kohta anti mullu 36 eurot piirkondlike projektide toetust

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Regionaaltoetused (1280x933)Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatakse aastatel 2007-2013 piirkondade terviklikku ja tasakaalustatud arengut elukeskkonna arendamise rakenduskava kaudu enam kui 388 miljoni euroga, Läänemaal elluviidavate projektide toetuseks eraldati mullu üle 963 tuhande euro.

Regionaalministri haldusalas on regionaalarengu toetamiseks ellu kutsutud ligi veerandsada toetusmeedet ja -programmi. 2013. aastal toetati nende meetmete ja programmide kaudu Eesti regionaalarengut enam kui 62 miljoni euroga, millest ligi 53 miljonit moodustasid välistoetused.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul on toetused aidanud kaasa nii ettevõtluse kui ka elukeskkonna arengule. „Lisarahastus on võimaldanud lahendada olulisi kitsaskohti ja teha mõnes valdkonnas suurema arenguhüppe, milleks muidu ei oleks võimekust jagunud. Uuel rahastamisperioodil on kavas keskenduda senisest veelgi enam töökohtade loomisele.“

Näiteks toetati kompetentsikeskuste arendamise meetmest Haapsallu rajatud tervisedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskust, kus on loodud 24 uut töökohta. Toetati ka Sõrve tuletornilinnaku arendamist, mis tõi piirkonda 14 uut töökohta. Lisaks toetati ka 18 tööstusala avalike juurdepääsude projekte ning loodi esialgsetel andmetel ligi 900 töökohta.

Läänemaa sai mullu ligi miljon eurot regionaaltoetusi

Läänemaal elluviidavate projektide toetuseks eraldati 2013. aastal üle 963 tuhande euro.

Elukeskkonna arendamise rakenduskava meetmed. Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatakse aastatel 2007-2013 piirkondade terviklikku ja tasakaalustatud arengut elukeskkonna arendamise rakenduskava kaudu enam kui 388 miljoni euroga.

2013. aastal toetust saanud projektid:
Toetuse saaja – Projekti nimi – Toetuse summa (EUR)

Kohalike avalike teenuste arendamine

 • Risti Vallavalitsus – Multifunktsionaalse keskuse rajamine Risti Põhikooli hoonesse – 456 837

2013. aastal eraldati elukeskkonna arendamise rakenduskava meetmete projektide elluviimiseks Läänemaal 456 837 eurot.

Euroopa territoriaalse koostöö programmid. Euroopa territoriaalse koostöö programmidest toetatakse projekte, mis edendavad Euroopa Liidu territooriumi paremat lõimumist. Programme rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ning osaliselt ka Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendist. EL fondide toetusmahu projektidele kujundavad partnerid ise – summa suurus Eestile ei ole piiratud, see oleneb partnerite aktiivsusest ning heade projektitaotluste hulgast.
2013. aastal Läänemaa taotlejatele Euroopa territoriaalse koostöö programmidest toetusotsuseid ei tehtud.

Siseriiklikud toetused. Regionaalministri haldusalas on ellu kutsutud kümmekond riigieelarvest rahastatavat toetusprogrammi. Lisaks toetatakse riigieelarvest maakondade arendustegevust ning maakondlike arenduskeskuste ja regionaalsete turismiühenduste tegevust. Siseriiklike programmide ja arendustegevuste elluviimiseks eraldatud toetuse kogumaht aastal 2013 oli ligi 8,5 miljonit eurot.

2013. aastal toetust saanud projektid:

Toetuse saaja – Projekti nimi – Toetuse summa

Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

 • Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Lihula Kogudus – Ohutusnõuete täitmine Lõuna-Läänemaa Perekeskuses – 18 671
 • Haapsalu Linnavalitsus – Haapsalu Sotsiaalmaja turvakodu ja saali remont – 31 956
 • Lastekaitse Liit – „Pivarootsi õppe-ja puhkekeskuse pesemismaja renoveerimistööde I etapp” – 28 846
 • Lihula vallavalitsus – Tallinna mnt 13 elukeskkonna parendamine – 31 956
 • Noarootsi Vallavalitsus – Pürksi kultuurimaja katuse renoveerimine – 24 968
 • Ridala Vallavalitsus – Ridala Põhikooli lasteaia mänguväljaku rekonstrueerimine II etapp – 31 956

Väikesaarte programm

 • Osmussaare Fond SA – Osmussaarele taastuvenergiapargi rajamine – 42 500
 • Rälby Külaselts MTÜ – Vormsi saare külade turvalisuse suurendamine (tuletõrje veevõtukoht Rälby külas) – 16 437
 • Vormsi Vallavalitsus – Vormsi tankla rajamine – 130 000

Hajaasustuse programm

 • Kullamaa – eraisikud – Toetati 2 projektitaotlust (rajatakse 2 veesüsteemi, 1 kanalisatsioonisüsteem) – 3286
 • Taebla (Lääne-Nigula) eraisikud – Toetati 3 projektitaotlust (rajatakse 1 veesüsteem, 3 kanalisatsioonisüsteem ja 1 juurdepääsutee) – 3266
 • Ridala – eraisikud – Toetati 6 projektitaotlust (rajatakse 3 veesüsteemi, 4 kanalisatsioonisüsteemi ja 2 juurdepääsuteed) – 7931
 • Vormsi – eraisikud – Toetati 2 projektitaotlust (rajatakse 1 veesüsteem, 1 kanalisatsioonisüsteem) – 3818
 • Hanila – eraisikud – Toetati 3 projektitaotlust (rajatakse 2 veesüsteemi, 1 kanalisatsioonisüsteem) – 3603
 • Martna – eraisikud – Toetati 4 projektitaotlust (rajatakse 1 veesüsteem, 3 kanalisatsioonisüsteemi) – 3250

Vene Föderatsiooni viisa lõivu kompenseerimise 2012. a toetusskeem

 • 2013. aastal kompenseeriti Vene Föderatsiooni viisa lõiv 4 Läänemaa elanikule

Kohaliku omaalgatuse programm

 • Borrby Külaselts – Näitus maastikul „Borrby küla ja inimesed vanadel fotodel“ – 1580
 • Haapsalu Käsitööselts – Haapsalu II pitsipäev – 1340
 • Haapsalu Tenniseklubi – Suveturniiride korraldamine – 1422
 • Hanila Muuseumi Selts – 20. aastat Hanila muuseumi – 265
 • JK Paralepa – Marimetsa Kapp 2013 – 1600
 • Kirbla Külaselts – 495. aastat Kirbla küla – 581
 • Liivi Nasselts – Raamatu “Liivi ja Jõgisoo ümbruse külad” avaldamiseks käsikirja koostamine – 1440
 • Läki tantsule! – Vormsi rahvariiete valmistamise kursus – 200
 • Läänemaa Külade Ühendus – Läänemaa sädeinimesed 2013 – 1239
 • Läänemaa Pensionäride Ühendus – Läänemaa Pensionäride Ühenduse suvepäev – 1324
 • Läänemaa Vaegkuuljate Ühing – Klaasitöötlemise õpe uute käsitööoskuste omandamisel – 200
 • Palivere Aleviselts – Mänguväljak “Väike Palivere” – 1565
 • Ridala Spordiklubi – Ridala 23. külademängud – 1483
 • Risti Rahvaselts – Risti-rästi läbi Risti – 1600
 • Risti Rahvaselts – Trepp korda – 1233
 • Risti Spordiklubi – Süües terveks – 200
 • Rõude Küla Selts – Vabariikliku kangakudujate infopäeva ja näituse „eesti-maa-villane“ korraldamine – 1453
 • Rälby Külaselts – Rälby tuuleveski remont – 1600
 • Tervem Noarootsi – Noarootsi kogukonna areng läbi käsitöökunsti – 1532
 • Tuudi Külaselts – Tuudi külaplatsi kõlakoja renoveerimine – 1432
 • Vidruka Teod – Vidruka küla ajalugu raamatusse – 1588
 • Virtsu Arenguselts – Virtsu Vanaluubi puhkekoha rekonstrueerimise IV etapp – 1247
 • Virtsu Harrastusmuuseumi Selts – Virtsu Harrastusmuuseumi fotokogu ja „Karuse kandi kroonika” digitaliseerimine – 1100
 • Võntküla Külaselts – Võntküla ajaloo ja kultuuripärandi jäädvustamine – 1340
 • Võntküla Külaselts – Võntküla külamaja välistrepid ja terrass – 1530
 • Haapsalu Käsitööselts – Näituse korraldamiseks vajalike vahendite hankimine käsitöömeistrite tööde eksponeerimiseks – 1425
 • HKTF – Videootseülekannte mobiilsemaks korraldamiseks vajalike funktionaalsema ja mobiilsema inventari hankimine – 1600
 • Keskaegne Lihula – Raamatu Vana-Läänemaa ajaloo radadel II trükiks ettevalmistamine – 1600
 • Kinksi Küla Selts – Ajaloo-ja kultuuriväärtusi tutvustav infostend Karuse kalmistule – 593
 • Lihula Rahvakunstiselts – Olemasoleva keraamikaahju amortiseerunud automaatika ja küttespiraalide asendamine uutega – 610
 • Liivi Naisselts – Muinsuskaitse ja pärandkultuuri objektide viitade valmistamine ja paigaldamine – 1438
 • Lõuna-Läänemaa Raskejõustikuklubi Leola – Ürituste paremaks läbiviimiseks ja kajastamiseks heli- ja fototehnika soetamine – 860
 • Lääne Maakonna Spordiliit Läänela – Seminar/osaluskohvik “Maasport täna ja tulevikus” – 1450
 • Motokrossipisik – Motokrossi õppepäevad lastele – 980
 • Noarootsi Rahvaselts – Noarootsi ABC – 1448
 • Noorte Vaba Aeg – Mul ei ole ükskõik – 1473
 • Tervem Noarootsi – Noarootsi naised bikiinivormi ja mehed musklisse – 1440
 • Vatla Spordiselts – Vatla spordiplatsile piirdevõrgu, sulgpalliväljaku ja kiige rajamine – 1017
 • Üdruma Küla Selts – Üdruma Küla Seltsi 10. aastapäeva tähistamine – 514

2013. aastal eraldati Läänemaa projektide elluviimiseks 428 986 eurot.

Maakondade arendustegevuse ning maakondlike tugistruktuuride toetamine. 2013. aastal eraldati Lääne maavalitsusele 20 995 eurot maakondliku arendustegevuse programmi elluviimiseks ning 3195 eurot regionaalsetes turismiühendustes osalemiseks.

Maakondlike arenduskeskuste tegevust toetatakse nii siseriiklikest vahenditest kui Euroopa Sotsiaalfondist. Euroopa Sotsiaalfondist suunatakse aastatel 2007-2013 inimressursi arendamise rakenduskava kaudu mittetulundusühenduste nõustamiseks ja koolitamiseks ligi 3 miljonit eurot, seda programmi kaasrahastatakse 15% ulatuses riigieelarvest. Maakondlike arenduskeskuste tegevust omavalitsusüksuste nõustamisel ja koolitamisel toetatakse riigieelarvest.

2013. aastal toetati kohaliku omavalitsuse üksuste ja mittetulundusühenduste nõustamist ja koolitamist Läänemaa Arenduskeskuses 53 540 euroga. Mittetulundusühenduste maakondlike tugistruktuuride toetamise programmi keskseteks tegevusteks kasutas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 2013. aastal 80 590 eurot.

Ülevaade toetustest teistes maakondades

2013. aastal tehti toetusotsuseid enam kui 62 miljoni euro ulatuses. Toetus ühe elaniku kohta oli kõige suurem Ida-Virumaal ja Pärnumaal, kõige väiksem Harjumaal ja Lääne-Virumaal.

Toetuse absoluutmahtu arvestades said enim toetust Ida-Viru-, Pärnu- ja Tartumaa. Kõige rohkem projekte 1000 elaniku kohta toetati Hiiumaal.

Regionaalvaldkonna toetuste statistika maakondade lõikes:

Maakond – Projektide arv – Toetus ühe elaniku kohta (EUR)

 • Harju – 200 – 10
 • Hiiu – 48 – 21
 • Ida-Viru – 93 – 109
 • Jõgeva – 79 – 13
 • Järva – 56 – 23
 • Lääne – 55 – 36
 • Lääne-Viru – 92 – 10
 • Põlva – 79 – 14
 • Pärnu – 98 – 126
 • Rapla – 74 – 31
 • Saare – 77 – 68
 • Tartu – 118 – 73
 • Valga – 62 – 25
 • Viljandi – 115 – 100
 • Võru – 104 – 104

Kokku toetati 1350 projekti, neist 44 välistoetusest ja 1306 siseriiklikest toetustest. Välistoetustest rahastatud projekte oli arvuliselt vaid 3 % kõigist regionaalvaldkonna projektidest, kuid nende rahaline maht moodustas 86% toetuste kogumahust.

2 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments
complete currency trader review
8 aastat tagasi

A big thank you for your blog article.Really thank you! Awesome.

5 dollars
8 aastat tagasi

Thanks-a-mundo for the article post.Really thank you! Keep writing.