7

Haapsallu tahetakse rajada veel ühte spaad

Urmas Lauri

Urmas Lauri

urmas.lauri@le.ee

Harjumaal registreeritud Solid Union OÜ on avaldanud soovi algatada üldplaneeringut muutev detailplaneering, mille eesmärgiks oleks osaliselt hoonestada Vaba tn 9 asuv 32 hektari suurune linnale kuuluv maaüksus.

Solid Union OÜ on Harju maakonnas Kiili vallas mullu septembris registreeritud 2500 eurose osakapitaliga ettevõte. Juhatuse liikmeks on Äriregistri andmeil Erko Reinmann.

Kuigi linna üldplaneeringus ei ole käesoleval ajal eelnimetatud maaüksuse sihtotstarbena ette nähtud ehitustegevust või aktiivset kasutamist, on Haapsalu linna huvides aidata kaasa võimalike investeeringute tegemisele sh uute töökohtade loomisele Haapsalu linna, kirjutab volikogu esimees Jaanus Karilaid volikogule tehtavas ettepanekus.

Planeerimismenetlus on üheks eelduseks, et selgitada välja ehitustegevuse võimalikkus Vaba tn 9 asuval maaüksusel.

Eelnõu kohaselt otsustab Haapsalu linnavolikogu, et linnavalitsusel tuleb koostada volikogule esitamiseks eelnõu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamiseks Vaba tn 9 Haapsalu maaüksuse kohta, mille lähteülesande peamisteks eesmärgikideks on maaüksuse kruntimine, sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse kehtestamine.

Eelnõu seletuskirjas on aselinnapea Peeter Vikman kirjutanud, et Solid Union OÜ tahab algatada 32 hektari (321 895 m²) suuruse Vaba tn 9 katastriüksuse (18301:012:0035) detailplaneeringu koostamine ja potentsiaalselt strateegilise keskkonnamõju hindamise protsessi.

Solid Union OÜ on oma taotluses märkinud, et soovib olemasoleva linnale kuuluva sotsiaalmaakrundi jagamist, nii et moodustataks omaette 10,5 hektari (105 029 m²) suurune äri- ja üldmaakrunt. Hoonestusala pinnaks soovitakse 3 hektari (29 695 m²) suurust ala, et ehitada planeeritavale krundile kaheksa uut hoonet (SPA-hotell, sellega ühendatult veekeskus, eramute tüüpi puhkemajad, kõlakoda).

Hoonestusala tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid, hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala määratakse detailplaneeringuga.

Kavandatavad ehitused on põhiliselt kahekorruselised, osaliselt lisandub kolmas korrus hotellile. Taotlusele on lisatud asendit selgitav skeem ja võimaliku hoonestuse ettepanek.

Ülejäänud hoonestamata krundi osas on mõeldud maapinna täitmine ja see jääks avaliku kasutusega vabaaja veetmise alaks.

Planeeritav ala on seotud mitmete piirangutega

Planeerimisel tuleb arvestada:

  • Kehtiva üldplaneeringu kohaselt on planeeritav ala looduslik haljasala/roostik – maakasutuse otstarvet saab muuta üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.
  • Planeeritav ala asub Haapsalu muinsuskaitsealal – detailplaneeringu koostamise käigus tuleb koostada planeeringu muinsuskaitse eritingimused, mis kooskõlastatakse Muinsuskaitseametiga.
  • Planeeritava ala asub ehituskeeluvööndis – kuna üldplaneeringuga kavandati ala säilitada madala roostikuna, kuhu ehitamist ei planeeritud, siis suurendati üldiselt linnades kehtivat 50m laiust ranna ja kalda ehituskeeluala kogu kõnealusele alale. Ehituskeeluala vähendamist saab linn taotleda vastuvõetud planeeringuga keskkonnaministrilt.
  • Maa-ala on üleujutatav, keskmise kõrgusega ca 0 m, seega maa-ala kasutusele võtmine puhkealana, hoonestatava alana on võimalik peale suuremahulist maapinna täitmist. Vastavalt ehitusseadusele on ka maalala täitmine ehitamine, seega tehakse planeeringuga ettepanek kaotada täielikult ehituskeeluala planeeritava krundi ulatuses.
  • Planeeritav ala paikneb tundliku keskkonnaga alal – seetõttu on vajalik kaaluda strateegilise keskkonnamõju hindamise vajadust. Eelhinnang edastatakse kooskõlastamisele seaduses toodust lähtuvalt. Vajadusel algatatakse strateegiline keskkonnamõju hindamine, mis käsitleb planeeritava tegevuse keskkonnaalast mõju.
  • Haapsalu linn on omandanud Vaba tn 9 katastriüksuse Lääne maavanema 10.07.2008 korralduse nr 347-M alusel sotsiaalmaa sihtotstarbega. Maareformi seaduse kohaselt võib kohalik omavalitsus munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaa sihtotstarbega maa sihtotstarvet muuta, nimetatud maad võõrandada, kasutusvalduse või hoonestusõigusega koormata maavanema otsusega saadud maa korral üksnes keskkonnaministri loal. Peale detailplaneeringu avalikustamist on linnal võimalik seda luba taotleda.
  • Planeeritavatele kruntidele ei saa määrata samaaegselt teiste sihtotstarvetega sotsiaalmaa alaliigi – üldkasutatava maa sihtotstarvet. Üldkasutatava maa on avalikuks kasutuseks, iseseisvat katastriüksust moodustav, üldjuhul hoonestamata maa, millel võivad paikneda üksnes abihooned.

Vaba tn 9 on 32 hektari (321 895 m²) suurune sajaprotseendiliselt üldmaa sihtotstarbega linnale kuuluv kinnistu.

Kinnistu hõlmab suure ala: algab Aafrika rannast, hõlmab puhastusseadmete taguse ala, edasi piki Randsalu oja peal Talllinna maanteeni.

Seoses vajadusega planeerida puhastusseadmete ümbrusesse linna heakorra tagamisega seotud krunte, on juba menetluses Vaba tn 9 krundi planeering, mis käsitleb vaid puhastusseadmete ümbruses olevat maa-ala.

Uue planeeringu algatamisel käsitletakse mõlemad alad ühe planeeringuga, kavandatakse praeguse väga suure krundi jagamine.

Kui algatatakse planeering ettepaneku alusel kavandada krunt SPA-hotelli tarbeks, siis planeeringu ala hõlmaks ka Vaba tänava äärset linnale kuuluvat üldmaakrunti Vee tn 19, kuna on vaja planeerida juurdepääsutänav, kõnniteed Vaba tn 9 krundini.

Ettepanek jätkata koos kaldakindlustusega promenaadi Tagalahe äärsele Hommiku kalda alal, lähtub linna üldisemast põhimõttest: Haapsalut ümbritseb võimalikult pikalt jalgsi läbitav mereäärne haljasala, kaldaäär on avalikus kasutuses.

Mereäärsed spaad, hotellid on Haapsalule iseloomulikud.

Planeerimisele tulev ala on linna praegusest aktiivsest maakasutuselt väljas ja kui see ettepanek realiseeruks, siis võidaks linn sellega maad juurde.

Kuna tegu on paljude piirangutega alaga, siis ei ole enne vastavate uuringute tegemist, avalikkuse arvamuse ära kuulamist, võimalik täna kindlalt väita, et planeering on realiseeritav. Linnale on tehtud ettepanek, seda välja selgitada.

„Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta,“ kirjutas Peeter Vikman eelnõu seletuskirjas.

Vaba 9 detailplaneering

Vaba 9 spaa

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
armsa sünnilinna suur austaja
armsa sünnilinna suur austaja

Kallid haapsallased,ärge olge kohe kõige uue vastu nii pessimistlikud! Alati on igal asjal mitu tahku.On ju hea kui midagi saaab korda,inimesed saavad lisatöökohti ja küll tänapäeval leitakse vahendid ka haisu tõkestamiseks,kui juba rahalised olemas!Haapsalu linn ja linlased võidavad kindlasti sellisest investeeringust,miks peaks turist otsima midagi muud kui on avastada midagi uut!!!Kindlasti tuleb ka turist uutele avastusretketele,kui teda oodatakse Haapsallu ja selleks ka vastavalt kõik tehakse,et ta

Haapsalus end hästi tunneks,et teda sinna oodatkse!

Rein Vatku
Rein Vatku

Siin peavad selle ettevõtmise taga olema inimesed keda “kuulatakse”. Ilmselt nemad saavad paberid korda ja siis müüvad õigele firmale maha. Igal juhul on see fantastiline, kui keegi suudab looduskaitse ja muu kadalipu läbida. Ja kui keegi oma rahadega ka selle valmis ehitab, siis linn võidaks kindlasti, korralikust majutusest on linnal ju puudus.

aga
aga

Haapsalus on ju kõik tehtud selleks,et keegi meretransportiga siia ei tuleks….vaieldakse aastaid sadama üle,no kes tahab sellisesse kohta oma jahiga tulla.Kindlasti leidub odavamaid ja paremaid paiku, kus turisti oodatakse

no nii
no nii

kas siis keset roogu tahetakse midagi teha, uus spaa võiks ikka tulla säärasesse kohta, kuhu saab meretranspordiga ligi.

m
m

Koht on mõttetu, suvel haiseb. Aga mõtte hea

kodanik
kodanik

Kes on Solid Unioni omanikud?

Fred
Fred

haisuspaa reoveepuhasti kõrval

wpDiscuz