MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja kalanduspiirkonna säästva arengu projekti teise taotlusvooru

Andrus Karnau

andrus.karnau@le.ee

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EKF meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng” 2013. aasta teise taotlusvooru.
Taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:
1. Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine.
2. Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine.

Projektitoetust saavad taotleda:
• Kalandussektori ettevõtjad (äriühing või FIE), kes tegelevad kutselise kalapüügiga kaluri kalapüügiloa alusel või osutavad kalapüügiteenust lepingu alusel ning kelle nimi on kantud kaluri kalapüügiloale. • Ettevõtjad, kes tegelevad vesiviljelustoodete tootmise või kala töötlemisega. • Kalandussektori MTÜd ja SAd. • Kohalikud omavalitsused ja Läänemaa kalanduspiirkonna turismiettevõtjad, kelle tegevus on suunatud kala ja mereturismi teenuste pakkumisele.

Projektitoetust saavad taotleda need eelpool loetletud juriidilised isikud, kelle asu– või tegevuskoht on Läänemaal (Hanila, Lihula, Ridala, Martna, Oru, Noarootsi, Nõva või Vormsi) vallas.

Projektitaotluste hindamine
Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts üldkogu poolt kinnitatud 9 liikmeline hindamiskomisjon alljärgnevate kriteeriumite alusel.

Üldised hindamiskriteeriumid
1. Projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega.
2. Kavandatud tegevuste kaudu loodav kasu kaluritele, rannakalandusele ja Läänemaa rannakalanduse piirkonnale.
3. Kavandatud investeeringute ja tegevuste elujõulisus.
4. Projektitaotluse sisemine sidusus ja süsteemne läbimõeldus.
5. Projekti teostatavus ja kindlustatus inimkapitaliga.

Teljespetsiifilised hindamiskriteeriumid
Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine:
1. Kalandustoodete töötlemist ja turustamist korraldavad kalurid koostöös.
2. Töötlemine ja turustamine keskendub kõrge lisandväärtusega toodetele ja nende viimisele otse tarbijani.
Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine
1. Kavandatud tegevused tuginevad kohalikule kultuuripärandile ja rannakalanduse traditsioonidele.
2. Kohalikule ressursile on leitud uudne, mitmekülgne ja säästev kasutus.

Hindepunkte taotlustele antakse 0–5. Taotluste paremusjärjestus moodustub saadud hindepunktide aritmeetilisest keskmisest. Paremusjärjetusse ei asetata neid taotlusi, mille hindepunktide aritmeetiline keskmine on alla 3 hindepunkti. Taotluste, mille maht ületab 63 912 euro piiri, paremusjärjestuse kinnitab ühingu üldkogu. Taotluste, mille maht jääb alla 63 912 euro piiri, paremusjärjestuse kinnitab ühingu juhatus.

Projektitaotluste detailse hindamiskorra ja kriteeriumitega saab tutvuda ühingu koduleheküljel www.lrs.ee

Projektitaotlusi võetakse vastu 16.–20. september ühingu büroos Haapsalus, Nurme tänav 2. Taotlusi võib saata postiaadressil Haapsalu 90501, Nurme tänav 2 või e–postiga aadressil info@lrs.ee

Postiga saadetud taotlused peavad kandma hiljemalt 20. septembri postitemplit. Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu 20. septembri kella 19ni.

Taotlusvormid ja abimaterjalid taotlejale leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee või PRIA koduleheküljelt www.pria.ee

Info ja konsultatsioonid telefonidel 528 6024 ja 5301 9815 või tööpäeviti MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi kontoris Haapsalus, Nurme tänav 2. Kohtumised palume ette kokku leppida margus@lak.ee või info@lrs.ee

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments