Meeldetuletus puhkajaile: igal pool sõita ei tohi

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Keskkonnainspektsioon tuletab enne suurt puhkuste hooaega sõidukijuhtidele meelde, et mererannas, jõe või järve kaldal on mootorsõidukiga sõitmine keelatud. Sõita tohib ainult selleks ette nähtud teedel.

Ranna ja kalda piiranguvööndis sõitmise juhtumid sagenevad suvel, kui inimesed lähevad loodusesse puhkama ja vaba aega veetma. Sageli sõidetakse autode ja ATVdega otse veepiirini, kahjustades luiteid ja taimestikku. Põhjenduseks tuuakse tihtipeale teadmatus rannal ja kaldal kehtivatest sõidupiirangutest.

Hiljuti sõitsid kaks noort inimest autoga Vana-Pärnu randa ja seda vaatamata üles seatud keelumärgile. Juht õigustas end, et ei näinud märki. Rikkumise eest määrati talle saja euro suurune trahv.

Pärnumaalt on ka menetluses olevaid juhtumeid ATVga sõitmisest kaitsealal ja Läänemere piiranguvööndis. Üks juhtidest selgitas, et sai oma ATV remondist kätte ja tahtis selle korrasolekut kontrollida. Paraku valis ta proovisõiduks vale koha.

Läänemaa inspektorid said maikuus teate, et Matsalu rahvuspargi Salevere sihtkaitsevööndis on keegi sõitnud auto või ATVga. Kohapealt leitud plastitükkide järgi tuvastasid inspektorid ühe talu õuel seisva maasturi, mille põrkeraua kahjustused sobisid täpselt leitud tükkidega. Esialgu autoomanik eitas sõitmist kaitsealusel Salumäel, kuid hiljem tunnistas ennast süüdi. Sõitjale määrati rahatrahv 120 eurot.

Looduskaitseseadusega on kõigile veekogudele kehtestatud piiranguvöönd, et kaitsta veekogu, selle kaldaid ja seal olevaid looduskooslusi. Läänemere ja meie suuremate järvede rannal on piiranguvööndi laius 200 meetrit, üle 10 ha suurustel järvedel 100 meetrit ja kõige väiksematel veekogudel 50 meetrit.

Looduskaitseseadusest tulenevalt on veekogu ranna või kalda piiranguvööndis mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks ettenähtud teid keelatud. Teeks loetakse ametlikult teeregistrisse kantud teed, mitte iga sissesõidetud rada või jäljepaari, nagu mõnikord ekslikult arvatakse.

Erandina võib mootorsõidukiga piiranguvööndis sõita juhul, kui see on vajalik tiheasustusalal haljasala hooldustööde tegemiseks, kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks, metsa- või põllumajandustöödeks.

Looduses liikumiseks on kasulik teada:

* Kaitsealade piirid – Maa-ameti geoportaal
* Kaitsealade kaitse-eeskirjad – Riigi Teataja
* Looduses liikumine – keskkonnaministeeriumi koduleht
* Looduses puhkamise võimalused – RMK koduleht
* Veekogu äärde sõitmine, paadi vette viimine, piiranguvööndi laius – looduskaitseseadus
* Loodusvaatluste andmebaas http://loodus.keskkonnainfo.ee/lva_kaart/

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments