Lugeja küsib: kas tööandja peab tasuma massaaži eest?

Lääne Elu

info@le.ee

Ettevõtte töötajad käisid tervisekontrollis ja saime tervisekontrolli otsused. Tekkis küsimus, et kui otsuses on kirjas: „Vajalik massaaž õlavöötmele ja seljale 10 korda“, kas selle ettepaneku täitmine on tööandjale kohustuslik? 

Töötervishoiuarsti ülesanne on teha kindlaks töötaja tervislik seisund ning hinnata töökeskkonna ja -korralduse sobivust töötajale. Kui tervisekontrollil selgub, et töötaja tervise säilimiseks oleks vaja teha töös, töökeskkonnas või -korralduses muudatusi, seab arst piiranguid või teeb ettepanekuid töötaja tervise säilimiseks. Tööandjal on kohustus järgida real „Otsus“ toodud piiranguid või välistusi.

Sellest aastast lisandus tööandjale kohustus rakendada töötervishoiuarsti ettepanekuid töökeskkonna ja töötingimuste parandamiseks ning töötajate tervise edendamiseks, kui sellega ei kaasne tööandjale ebaproportsionaalselt suuri kulusid. Tööandja saab ettepanekud lisada vajaduse korral riskianalüüsi tegevuskavasse.

Tööandjal on ettepanekute rakendamisel kaalutlusruum ehk tööandja lähtub sellest, kas tehtavad kulutused on mõistlikud, arvestades ettevõtte olukorda ja ettepaneku sisu. Näiteks võib arvesse võtta järgmisi tegureid: tööandja kulud ettepaneku rakendamiseks, rahastamise võimalused, kohanduse asjakohasus, kas ettepanek toob kaasa olulise töökorraldusliku muutuse/ töö kvaliteedi halvenemise, kohandusest tulenev kasutegur konkreetsele töötajale, aga ka teistele töötajatele.

Tööandja võiks töötervishoiuteenuse osutajaga töökeskkonnas rakendatavad meetmed läbi rääkida ning hinnata nende asjakohasust ja efektiivsust. Selleks, et töötervishoiuarsti ettepanekud sobiksid ka tööandja võimalustega, on soovitatav, et tööandja ja töötervishoiuarst teeksid koostööd töökeskkonna parandamise ja töötajate tervise edendamise meetmete valikul.

Töötervishoiuarst esitab otsusel lisaks ettepanekud töötajale. Need ettepanekud märgib töötervishoiuarst eraldi otsusele, mis antakse töötajale, tööandja neid ei näe.

Piret Kaljula

tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments