Detailplaneeringu algatamise teade: Tehnika tänava ja raudteetammi vaheline ala, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn

Regina

regina@le.ee

Haapsalu linnavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 528 algatati Haapsalus linnas Uuemõisa alevikus Tehnika tänava ja raudteetammi vahelisel alal asuvate tootmis- ja transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuste detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Planeeritava ala suurus on 9,2 ha. Kinnistute Tehnika tn 8/10/12/14, Tehnika tn J1, Tehnika tn 22, Tehnika tn 36 ja Tehnika tänava osas kehtib Tehnika tn ja tänavaäärsete kinnistute detailplaneering (kehtestatud Ridala vallavolikogu 25.08.2003 otsusega nr 39 „Tehnika tänava ja tänavaäärsete kinnistute detailplaneeringu kehtestamine”), mille eesmärgiks on Tehnika tänava planeerimine ja tänavaäärsete kinnistute piiride muutmine.
Algatatava detailplaneeringu eesmärgiks on planeeringuala kinnistute piiride muutmine, jagamine, kruntidele ehitusõiguse, arhitektuursete hoonestustingimuste ja kruntide teenindamiseks vajalike tehnovõrkude asukohtade ning planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, samuti kaubaveoks vajaliku perspektiivse raudteeharu kavandamine Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassilt planeeringualale. Kruntidele määratakse juurdepääsud ning haljastuse ja heakorra põhimõtted.
Planeering ei muuda Ridala valla üldplaneeringut. Detailplaneeringu koostamiseks on vajalikud maa-ala geodeetilised uuringud.
Korraldusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee/
algatatud-detailplaneeringud).

Haapsalu linnavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments