Sireli katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Regina

regina@le.ee

Lääne-Nigula vallavalitsuse 12.01.2021 korraldusega nr 2-3/21-3 algatati detailplaneeringu koostamine Risti alevikus asuvale hoonestamata Sireli tn 9 katastriüksusele katastritunnusega 44101:001:0370 (pindala 38894 m²; sihtotstarbeta maa) katastriüksusele. Detailplaneeringu ülesandeks on katastriüksuse kasutusotstarbe määramine; katastriüksusele ehitusõiguse ning hoonestustingimuste
määramine; kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsuteede planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine. Planeeritav tegevus on kooskõlas Risti valla kehtiva üldplaneeringuga, keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.
Detailplaneeringu algatamise materjalid on leitavad www.laanenigula.ee/
menetluses

Lääne-Nigula vallavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments