Detailplaneeringu algatamise teade. Tallinna mnt 87 ja 87a, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn

Regina

regina@le.ee

Haapsalu linnavalitsuse 16.12.2020 korraldusega nr 1016 algatati Haapsalus
linnas Uuemõisa alevikus kinnistu reg-osa nr 2553732 koosseisus asuvate maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste Tallinna mnt 87 ja 87a detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Planeeritava ala suurus on 2,29 ha ja see asub Uuemõisa alevikus Kooli
tänava ja Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla maantee vahelisel hoonestamata alal.
Kruntidel kehtib Haudejaama detailplaneering, mis lubab Tallinna mnt 87 krundil maakasutuse sihtotstarbeks nii elamu- kui ka ärimaa, lubab ehitada kuni 2
hoonet (korterelamu ja/või ärihoone) kõrgusega kuni 8 meetrit. Tallinna mnt
87a krunt tagab juurdepääsu Tallinna mnt 89 krundile.
Algatatava detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva maatulundusmaa jagamine üksikelamu või paarismaja või samas mahus kortermaja kruntideks ja
üheks ärihoone krundiks ning vajalike juurdepääsude tagamiseks transpordimaa kruntideks. Planeeringuga määratakse kruntidele ehitusõigus.
Planeering ei muuda Ridala valla üldplaneeringut.
Korraldusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee/algatatud-detailplaneeringud).

Haapsalu linnavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments