Kesk-Rahnu kinnistu detail­planeeringu kehtestamine

Regina

regina@le.ee

Lääne-Nigula vallavolikogu 17.10.2019 otsusega nr 57 kehtestati Kesk-Rahnu kinnistu detailplaneering asukohaga Dirhami külas / Derhamnis (katastritunnus 52001:001:0617, pindala 12927 m²).
Planeering näeb ette katastriüksuse jagamise kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks; kummalegi krundile ühe eluhoone ja ühe abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimused; ette on nähtud ühise puurkaevu rajamine ja kanalisatsioonilahendusena kinnised reoveemahutid; määratud on servituutide vajadus ning seatud keskkonnatingimused.
Detailplaneering muudab Noarootsi valla üldplaneeringut. Keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub.

Lääne-Nigula vallavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments