0

Haapsalu linnavalitsuse teated

Avatar

Merilin

merilin.sellik@le.ee

Sotsiaaltoetused ja teenused Haapsalu linnas
Sotsiaaltoetustest 2016. aastal

Riiklikud toetused

• Riiklik toimetulekutoetus – toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekupiir 2016. aastal üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning perekonna igale alaealisele liikmele on 130 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 104 eurot kuus.

• Vajaduspõhine peretoetus – riiklik toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2016. aastal perekonna esimesele liikmele on 358 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 179 eurot kuus ning igale alla 14aastasele perekonnaliikmele 107,4 eurot kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse suurus 2016. aastal on 45 eurot kuus ühe lapsega perele ja 90 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele.

• Hooldajatoetus puudega lapse hooldamise eest – riiklik toetus, mida makstakse mittetöötavale vanemale, hooldajale või eestkostjale keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamise eest. Toetuse suurused 2016. aastal Haapsalu linnas vastavalt lapse puude raskusastmele: keskmine puue 34, raske puue 44 ja sügav puue 55 eurot kuus.

Sissetulekust sõltuvad linnaeelarvelised sotsiaaltoetused

Sissetulekust sõltuvaid sotsiaaltoetusi makstakse vähekindlustatud perekondadele, s.t leibkonnale, kes jagab ühist eluruumi ja kasutab ühiselt üht või enamat tuluallikat ning kelle iga liikme netosissetulek kuus peale eluasemekulude mahaarvamist on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri kahekordset määra (s.o 260.-).

• Ühekordsed toetused lastega peredele on ette nähtud kooli- ja lasteaiatarvete, riiete ja jalanõude, spordivahendite jms eest tasumiseks, kuid mitte rohkem kui 100 eurot aastas lapse kohta.

• Toetus laste toitlustamiseks koolis ja lasteaias ning lasteaia osalustasu hüvitamine – pere vabastatakse 50–100% ulatuses toiduraha ja/või õppemaksu maksmisest.

• Toetus laste noorteprogrammides, -projektides, ekskursioonidel või laagrites osalemise hüvitamiseks – toetust makstakse kord aastas kuludokumendi alusel 50–100% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 200 eurot.

• Toetus kütte osaliseks hüvitamiseks – makstakse kütte ostmist tõendava kuludokumendi alusel, kuid mitte rohkem kui 256 eurot aastas.

• Toetus ravimite ja prillide ostmiseks – makstakse soodustusega retseptiravimite hüvitamiseks, kuid mitte rohkem kui 32 eurot aastas ning prillide ostmiseks kuludokumendi alusel mitte rohkem kui 65 eurot kolme aasta jooksul.

• Toetus tasuliste hooldus- ja tervishoiuteenuste eest tasumiseks – makstakse hooldusteenuste osutamiseks hooldekodus, hooldushaiglas, eriarsti­abiteenuse (voodipäevatasu, visiiditasu jms) kulude osaliseks kompenseerimiseks.

• Toetus puudega inimestele – makstakse puudega seotud abivahendite võimaldamiseks ja eluaseme kohandamiseks puudest tingitud takistuste vähendamiseks.

Sissetulekust sõltumatud linnaeelarvelised sotsiaaltoetused

• Sünnitoetus – õigus saada ühel Haapsalu linnas alaliselt elaval lapsevanemal tingimusel, et laps ja lapsevanem on avalduse esitamise hetkel kantud rahvastikuregistrisse Haapsalu linna elanikuna. Sünnitoetust makstakse kahes osas: 50% toetusest pärast lapse sündi ja 50% toetusest pärast lapse aastaseks saamist. Avaldus toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul pärast lapse sündi ja kolme kuu jooksul pärast lapse aastaseks saamist. Sünnitoetuse suurus on 400 eurot.

• Matusetoetus – makstakse Haapsalu linna elaniku, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht oli Haapsalu linn, surma korral. Avaldus toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada hiljemalt kahe kuu jooksul pärast surmatõendi väljastamist. Matusetoetuse suurus on 100 eurot.

• Esmakordselt kooli mineva lapse toetus – õigus saada ühel Haapsalu linnas alaliselt elaval lapsevanemal tingimusel, et laps ja lapsevanem on vähemalt 6 kuud enne lapse kooli minekut kantud rahvastikuregistrisse Haapsalu linna elanikuna. Toetuse suurus on 150 eurot.


Sotsiaalteenustest Haapsalu linnas

Koolipsühholoogi teenus – õpilase arengut mõjutavate tegurite hindamine, noore nõustamine isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide korral, suhtlemise ja enesehinnanguga seotud probleemid, kriisisituatsioonid.
Haapsalu Põhikool – Liis Toom (liis.toom@hpk.edu.ee; 5883 7355)
Haapsalu Nikolai Kool – Irina Eenpere (irina.eenpere@mail.ee; 529 3037)
Haapsalu Linna Algkool – Reet Saareväli (reet@hingeroom.ee; 510 9299)

Psühholoogiline nõustamine – isiku või tema pere abistamine tema eluprobleemide ja konfliktide lahendamiseks, kohanemisvõime parandamiseks ja isiksuse arendamisvõimaluste väljaselgitamiseks. Tasuta nõustamist osutatakse vähekindlustatud elanikele kuni kolm korda.
Hanna-Brett Lepplaid (lepplaid@outlook.com; 5373 7806)

Esmane õigusabi – isiku või tema pere esmane nõustamine õigusprobleemide korral ning nende lahendamiseks vajalike toimingute teostamine. Tasuta nõustamist osutatakse Haapsalu vähekindlustatud elanikule kuni kolm korda.
Malle Jets (registreerimine 475 7555)

Esmane psühholoogiline kriisinõustamine – lühiajaline psühholoogiline abi vaimse tervise ja töövõime säilitamiseks või taastamiseks (individuaalne psühholoogiline kriisinõustamine, pereliikmete nõustamine leina, lahutuse, perevägivalla korral ja telefoninõustamine). Tasuta nõustamist osutatakse Haapsalu vähekindlustatud elanikule kuni kolm korda.
Ülle Karjane (registreerimine 515 9572; 475 7555, kriisiabikeskus@hot.ee)
Võlanõustamine – sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet. Võlanõustaja poole on soovitav pöörduda juhul, kui on raskusi üüri, laenu, liisingu, järelmaksu, trahvi või võlgade tasumisega. 
Registreerimine Haapsalu sotsiaalmaja telefonil 473 5060.

Koduteenused – koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine. Haapsalu sotsiaalmaja tel 473 5060.

Sotsiaaltransport – sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.
Haapsalu sotsiaalmaja tel 473 5060.

Supiköök – vähekindlustatud Haapsalu linna elanikele on avatud supiköök viiel päeval nädalas. Kolmel korral nädalas viiakse supp koju isikutele, kellel on tervislikust seisundist, funktsioonihäirest või elukeskkonnast tingitult kõrvalabi vajadus ehk kes ei saa ise supile järele tulla.
Haapsalu sotsiaalmaja tel 473 5060.

Turvakodu – teenuse eesmärgiks on tagada Haapsalu linna täisealistele isikutele ja peredele ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Teenust pakutakse isikule perioodil, mis on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks.
Haapsalu sotsiaalmaja tel 473 5060.

Varjupaigateenus – teenuse eesmärgiks on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Varjupaigas on tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.
Haapsalu sotsiaalmaja tel 473 5060.
Sotsiaalhooleühing, tel 565 5657, Taavi Käsk.

Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele

Lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.
Lapsehoiuteenust on võimalik kasutada:

• koolieelsel ja koduõppel oleval lapsel päeval, õhtul, nädalavahetustel või teatud perioodil ööpäevaringselt;

• põhiharidust omandaval lapsel pärast koolipäeva lõppu, õhtuti ja nädalavahetustel; koolivaheaegadel lisandub päevahoiu või ööpäevahoiu võimalus.
Osutab Haapsalu Hoolekandekeskus.

Tugiisikuteenus raske ja sügava puudega lapsele – puudega lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule.

Tugiisikuteenus perele – pere abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga.

Tasuta bussisõidu võimaldamine pensionäridele – Haapsalu linna sissekirjutusega pensionäridele (sh töövõimetuspensionäridele) ja puudega inimestele võimaldatakse tasuta bussisõitu Haapsalu linnaliinibussides. Soodustuse saamiseks tuleb pöörduda Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalosakonda, kus õigustatud isikutele väljastatakse tasuta bussisõidu kaart.

Haapsalu veekeskuse kasutamine soodustingimustel pensionäridele – soodustuse saamiseks tuleb pöörduda Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalosakonda, kus õigustatud isikutele väljastatakse soodustingimustel ujumist võimaldav kaart. Soodustust on võimalik kasutada esmaspäevast reedeni kell 12–16 ja ühe korra maksumuseks sooduskaardiga on 2,50 eurot.

Haapsalu veekeskuse kasutamine soodustingimustel lasterikastele peredele – soodustus kehtib peredele, kus kasvab vähemalt neli alaealist last. Lapsed ja vähemalt üks vanem peavad olema kantud Haapsalu linna rahvastikuregistrisse. Lasterikastel peredel on võimalus kasutada ujulat perepileti hinnaga 10 eurot kord. Peredel, kes soovivad soodushinnaga ujuda, palume pöörduda Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalosakonda.

Puudega lastele ujumise hüvitamine – Haapsalu veekeskuse piletite esitamisel hüvitatakse puudega laste ujumine kuni 3 korda kuus, vajadusel koos saatjaga. Samuti hüvitatakse vajadusel puuetega laste ujumistreeningu maksumus kuludokumendi alusel. Toetuse saamiseks tuleb esitada piletid/kuludokumendid Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale kord kuus, lisades juurde lapse nime, taotleja nime ja arveldusarve numbri, kuhu soovitakse toetust saada.

Isikliku abistaja teenus – teenuse osutamise eesmärgiks on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine – väljastatakse liikumis- ja/või nägemispuudega isikutele sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme tuvastamise otsuse alusel. Lapsel ja pensioniealisel isikul tuleb täiendavalt juurde esitada ka perearsti tõend parkimiskaardi vajaduse kohta.

Sotsiaalhoolekandealastele ja tervist edendavatele tegevustele toetuste eraldamine

Toetust saavad taotleda sotsiaalvaldkonnas tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud. Toetuse eesmärgiks on linnaelanike toimetuleku soodustamine ja sotsiaalse turvalisuse suurendamine ning tervisekäitumise edendamine.
Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vormikohase avalduse Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale. Taotluses märgitakse ära tegevuse eesmärk, sihtgrupp, eeldatav tulemus, kasusaajate arv, tegevuse kirjeldus, tegevuse eelarve, omaosalus ja kaasfinantseerijad.
Palume ühingutel esitada taotlused nimetatud toetuse taotlemiseks 1. juuniks 2016.

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
wpDiscuz