0

ASi Uuemõisa Teenus aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamine

Avatar

Merilin

merilin.sellik@le.ee

Ridala vallavolikogu 2. veebruari 2016. a otsusega nr 130 „ASi Uuemõisa Teenus aktsiate võõrandamine” otsustati võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras ASi Uuemõisa Teenus aktsiad ja määrati enampakkumise korraldajaks Ridala vallavalitsus.
4. veebruari 2016. a korraldusega nr 72 kinnitas Ridala vallavalitsus ASi Uuemõisa Teenus aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimused.
1. ASi Uuemõisa Teenus (registrikood 10407889, asukoht Tehnika 20, Uuemõisa alevik, 90401 Ridala vald, Läänemaa) aktsiate (100%) avaliku kirjaliku enampakkumisega võõrandamise alghind on 1 000 000 (üks miljon) eurot.
2. Tagastamatu enampakkumisest osavõtu tasu suurus on 1000 (üks tuhat) eurot, tagatisraha suurus on 10 000 (kümme tuhat) eurot.
3. ASi Uuemõisa Teenus aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise korraldaja on Ridala vallavalitsus.
4. ASi Uuemõisa Teenus aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise läbiviija on Ridala vallavalitsuse moodustatud komisjon.
5. Avalikust kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida asjaomane leping ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole valla ees võlaõiguslikest lepinguist tulenevaid rahalisi kohustusi.
6. Uuemõisa kaugküttevõrgu soojusmajanduse arengukavaga on võimalik tutvuda https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4281/1201/5031/arengukava.pdf.
7. ASi Uuemõisa Teenus majandustegevusega seotud küsimuste korral kontaktisik Anneli Kollom, telefon 526 1975, e-post uuemoisa.teenus@mail.ee.
8. Kirjalikud pakkumused aktsiate ostuhinna kohta tuua kinnises ümbrikus, millel on märgusõna „AS Uuemõisa Teenus”, Ridala vallavalitsuse registripidajale-referendile (Lossi tn 4, Uuemõisa alevik, Ridala vald, Läänemaa) hiljemalt 21. märtsiks 2016. a kell 13.
9. Kinnises ümbrikus olev pakkumiskiri peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) pakkuja nimi,
2) registri- või isikukood (sünniaeg),
3) asu- või elukoht ja aadress ning panga arvelduskonto number,
4) pakkuja kirjalik kinnitus ASi Uuemõisa Teenus aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega nõustumise kohta:
• aktsiate ostja jätkab soojusenergia tootmist ja müümist ASi Uuemõisa Teenus olemasolevatele tarbijatele ja lepingupartneritele
• kaugküte säilib Uuemõisa võrgupiirkonnas
5) dokument osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta,
6) pakutav tasu kirjutatud sõnade ja numbritega,
7) pakkumuse tegemise kuupäev,
8) pakkumiskirjale peab olema alla kirjutanud isik, kellel on selle juriidilise isiku esindamiseks kehtivad volitused ja pakkumisele peab olema lisatud juriidilise isiku pädeva organi otsus avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemise kohta (originaal või tõestatud koopia) ja vajadusel ka esindaja volikiri (originaal).
10. Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud Ridala vallavalitsuse pangakontole EE291010602002425000 või sularahas vallavalitsuse kassasse hiljemalt 21. märtsil 2016. a kell 12.
11. Ümbrikud pakkumustega avatakse I korrusel kabinetis nr 2 21. märtsil 2016. a kell 13.10.
12. Enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes on pakkunud pakkumiskirjas kõrgeima ostuhinna ja on kohe ning tähtajaks täitnud kõik asjaomase korralduse punkti 1 alapunktides kehtestatud vajalikud tingimused enampakkumisest osavõtuks, samuti nõustunud kirjalikult sama punkti alapunktides nimetatud kõigi teiste tingimustega, sh enampakkumise võitjale (ostjale) kehtestatud aktsiate võõrandamise tingimuste täitmisega.
13. Kui pakkumiskirjadega ümbrike avamisel selgub, et vähemalt kaks pakkujat on teinud ostuhinna kohta võrdse kõrgeima pakkumuse, annab komisjon võrdse kõrgeima pakkumise teinud pakkujaile õiguse esitada täiendav kirjalik pakkumus 10 (kümne) tööpäeva jooksul. Täiendav pakkumus ei tohi olla väiksem esialgsest pakkumusest. Täiendavad pakkumised vaatab läbi komisjon.
14. Tehtud pakkumus jäetakse arvestamata, kui ümbrike avamisel selgub, et pakkumus ei ole vormistatud asjaomases korralduses kehtestatud kõigi nõuete kohaselt või pakkumusele ei ole lisatud kõiki nõutud dokumente või ümbrikul on märge, et pakkumiskirjaga ümbriku üleandmine on toimunud pärast pakkumuse üleandmiseks kehtestatud tähtaega või kui selgub, et osavõtutasu või tagatisraha tasumisega on hilinetud. Enampakkumise korraldaja kõrvaldab pakkumiselt pakkuja, kelle esitatud dokumentide alusel ei ole võimalik tuvastada pakkuja kuulumist rahvusvahelisse kontserni.
15. Ostja poolt sissemakstud punktis 2 nimetatud tagatisraha võetakse arvesse ostja poolt ostu-müügihinna tasumisel. Teistele enampakkumisest osavõtjaile, v.a ostja, tagastab Ridala vallavalitsus nende sissemakstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul pakkumuste avamise päevale järgnevast päevast arvates.
16. Enampakkumise tulemused kinnitatakse ja võitjaga sõlmitakse müügileping Ridala vallavara valitsemise korra paragrahvis 18 sätestatud korras. Pakkumise võitjale saadetakse sellekohane teade koos korralduse ärakirjaga enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta tähitud väljastusteatega kirjaga või väljastatakse allkirja vastu. Teates märgitakse lepingu sõlmimise aeg ja koht.
17. Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist on enampakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna ühe kuu jooksul Ridala vallavalitsuse pangakontole EE291010602002425000 enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduses ettenähtud suuruses.
18. Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt ühe kuu jooksul õigusakti kättesaamisest.
19. Enampakkumise võitja tasub aktsiate ostuhinna vastavalt aktsiate müügilepingule.
20. Tehinguga kaasnevad tasud tasub täies ulatuses ostja.
21. Kui enampakkumise võitja keeldub korralduse punkti 1 alapunktis 1.15. nimetatud korralduse vastuvõtmisest või mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha.
22. Enampakkumise võitja saab võõrandatava vara omanikuks pärast ostuhinna tasumist ja müügilepingu sõlmimist.
ASi Uuemõisa Teenus aktsiate avaliku kirjaliku enampakkumise korras võõrandamise tingimused on avaldatud Ridala valla veebileheküljel http://ridala.kovtp.ee/.

Ridala Vallavalitsus

NB! Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt. Kommentaare ei toimetata. Nende sisu ei pruugi ühtida toimetuse seisukohtadega. Kui märkad sobimatut postitust, teavita sellest moderaatoreid, vajutades lipukese ikooni.

Kommenteeri

avatar
wpDiscuz