Vormsi vallavalitsuse teade

Kylaline

info@le.ee

Vormsi vallavalitsus teatab Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamisest ja teemaplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamisest.
Strateegilise dokumendi algataja ja kehtestaja on Vormsi vallavolikogu.
Strateegilise dokumendi koostamise korraldaja on Vormsi vallavalitsus.
Strateegilise dokumendi koostaja on OÜ Pärnu Instituut.
Vormsi valla üldplaneeringu põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu eesmärk on nüüdisajastada maa kasutamisele, maastiku hooldamisele ja ehitamisele seni kehtinud tingimusi, sh ehitusõigus, hoonestusalade paigutus, teedevõrk, sadamad, lautrid jms.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnevate oluliste keskkonnamõjude tuvastamine, mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine, negatiivsetele mõjudele vajalike leevendavate meetmete ja parima lahenduse väljapakkumine.
Nimetatud teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga saab tutvuda 9.–23. juulini Vormsi valla koduleheküljel www.vormsi.ee ning Vormsi vallavalitsuses, kontaktisik Valvi Sarapuu, tel 5307 3269, e-aadress valvi@vormsi.ee
Küsimusi, ettepanekuid ja vastuväiteid keskkonnamõju hindamise programmi kohta saab esitada Vormsi vallavalitsusele kirjalikult 23. juulini.
Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu ja sellega seotud teemaplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamine on 24. juulil algusega kl 15 Vormsi vallavalitsuse (Hullo küla, Vormsi vald) saalis.

Vormsi Vallavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments