Kirjalik enampakkumine Vormsis

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Vormsi vallavalitsuse 8. juuli 2013 korraldusega nr 32 kuulutatakse välja vallavara võõrandamine enampakkumise korras.

1. Avalikul kirjalikul enampakkumisel müüakse Vanaveski kat nr 90701:002:0388, 1304 m², sh hoonete alune maa 227 m², Hullo küla, Vormsi vald, Läänemaa. Maa sihtotstarve praegu 100% tootmismaa. Hoone ei ole kantud ehitusregistrisse. Vormsi vallavolikogu 27.03.2009 otsusega nr 10 kehtestatud „Hullo küla tööstusplatsi ja küla keskuse detailplaneering” näeb ette sellele krundile ärimaa ja elamumaa sihtotstarvet ühe hoonena, mille lubatud ehitusaluseks pindalaks 250 m². Krunt asub terves ulatuses kultuurimälestise kaitsevööndis.
2. Enampakkumise alghind on 24 460 eurot.
3. Tagatisraha suurus on 2460 eurot ja osavõtutasu 30 eurot, mis peavad olema kantud Vormsi vallavalitsuse arvelduskontole hiljemalt 15. augustil 2013 kell 8. Maksed peavad olema tehtud eraldi maksekorraldustega ja selgitusse peab olema märgitud vastavalt „enampakkumise tagatis” või „enampakkumise osavõtutasu”. Enampakkumise osavõtutasu tagastamisele ei kuulu.
4. Pakkumus esitada kirjalikult suletud ümbrikus hiljemalt 15. augustiks kell 9 Vormsi vallavalitsusse või saata kullerpostiga. Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumusi arvesse ei võeta. Ümbrikule märkida:
– pakkuja kontaktandmed;
– objekti nimetus ja katastritunnus;
– hoiatusmärge „Mitte avada enne 15.08.2013 enampakkumise avamist”;
5. Pakkumuses peavad sisalduma:
1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
3) dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
4) sõnadega väljendatud pakkumuse summa;
5) pakkumuse esitaja allkiri;
6) esindaja volitusi tõendav dokument;
7) kontaktandmed ja mil viisil ta soovib saada teada enampakkumise tulemuste kinnitamisest.
6. Pakkumusele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.
7. Pakkumused, mis ei ole esitatud tähtajaks või ei vasta lõigetes eespool nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale, välja arvatud juhul, kui vallavalitsus on tuvastanud, et tegemist ei ole sisulise kõrvalekaldumisega pakkumuse kohta esitatud nõuetest.
8. Enampakkumisel müüdava kinnistuga (sh hoonega: vana teraviljaveski–kuivati hoone) saab tutvuda kohapeal.
9. Kirjalike pakkumuste avamine on 15. augustil kell 9.15.

Vormsi vallavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments