Avaliku Sõna Nõukogu: Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava

Riina Tobias

riina.tobias@gmail.com

Avaliku Sõna Nõukogu seisukoht Aino Sieberti kaebuse suhtes Ülo Vooglaiu kirjutise "Pederastid on jäämäe väike osa" kohta 7. juuli Õhtulehes.

 

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Ajakirjanike Liidu liikme Aino Sieberti kaebust Õhtulehe kirjutise “Pederastid on jäämäe väike osa” (Ülo Vooglaid, 7.7.11) kohta.

Kaebuse kohaselt on artikkel sisult inimvihkajalik ning kaebuse esitaja soovib teada, kas see on kooskõlas pressiseadusega, samuti kas sellise artikli autor sobib olema ajakirjanike liidu auliige.

Kaebuse esitaja näeb artiklis vastuolu rahvusvahelise ajakirjanduseetika koodeksi punktiga 8, mis käsitleb diskrimineerimist muu hulgas seksuaalse orientatsiooni põhjal ja sellele kaasaaitamist.

Kaebus ei konkretiseeri, mis täpselt artiklis hea tava nõuetele ei vasta.

Õhtuleht Avaliku Sõna Nõukogule oma seisukohta ei avaldanud. Ülo Vooglaid artikli autorina rõhutab, et Eesti Vabariigi põhiseadus garanteerib igale inimesele nii südametunnistuse- ja mõttevabaduse (§ 40) kui ka sõnavabaduse (§ 45).

Vooglaiu  arusaamist mööda näeb see vabadus ette ka seda, et inimesed võivad avalikult väljendada oma tõekspidamisi, sh arusaama, et seksuaalne läbikäimine samast soost isikute vahel on ebamoraalne ning et püüdlus kujundada sellise käitumise suhtes ühiskondlikku heakskiitu tähendab moraalse allakäigu mahitamist. Vooglaid kinnitab, et ei ole öelnud ega kirjutanud ei eraviisiliselt ega avalikult midagi, mida võiks tõlgendada üleskutsena kohelda homoseksuaalselt käituvaid inimesi halvasti (sh diskrimineerivalt).

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et kõnealuses Õhtulehe artiklis ei ole rikutud head ajakirjandustava.

Poliitilises debatis on sõnavabadus enim kaitstud väärtus – igaühel on õigus mõtteid ja arvamusi avaldada – isegi reljeefselt –, ka identiteeti puudutavates küsimuses, kuni see ei omanda vihakõne tunnuseid.

Vaadeldavas artiklis ei tähelda ASN vihakõne tunnusjooni ning neile ei ole konkreetselt osundanud ka kaebuse esitaja. Artikkel keskendub peamiselt kultuuri väärtussüsteemi põhimõtetele. Omasooiharus ehk, nagu artiklis nimetatakse, “pederastia” on vaadeldavas artiklis eeskätt kompositsiooniline kujund, millist nähtust autor tõepoolest vastustab. Avaliku Sõna Nõukogu ei näe aga põhjust, miks niisugust arvamust ei tohiks avalikult väljendada.

Avaliku Sõna Nõukogul puudub pädevus anda hinnanguid Ajakirjanike Liidu põhikirjaliste otsuste suhtes (auliikmesuse küsimus). Samuti puudub Avaiku Sõna Nõukogul pädevus hinnata ajakirjanduses avaldatu kooskõla seadustega, sh pressiseadusega, kui niisugune oleks Eestis jõustatud.

 

Prof. Epp Lauk, 
Avaliku Sõna Nõukogu esimees

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments