0

Detailplaneeringu algatamine

Lääne Elu

info@le.ee

Lääne-Nigula vallavalitsus algatas 10.04.2018. a korraldusega nr 2-3/18-211
Kullens, Ljungs ja Flinta kinnistute (katastriüksused 52001:001:3420, 52001:001:3440 ja 52001:001:3430) detailplaneeringu koostamise Spithami külas / Spithamnis.
Detailplaneeringu ülesanneteks on katastriüksuste kasutusotstarbeks üksik-
elamumaa (elamumaa sihtotstarve) määramine; igale krundile üksikelamu ja ühe abihoone ehitusõiguse ning hoonestustingimuste määramine; vallateele eraldi katastriüksuse moodustamine; kommunikatsioonilahenduste ja juurdepääsutee planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine.
Detailplaneering ei muuda üldplaneeringu põhilahendust.

Lääne-Nigula vallavalitsus