0

Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Lääne Elu

info@le.ee

Lääne-Nigula Vallavolikogu algatas 27. detsembril 2017.a. istungil otsusega nr 33 Allikmaa külas asuva Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu, pindalaga ca 3,5 ha ja Keskkonnamõju Strateegilise hindamise (KSH).
Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on Altmäe katastriüksuse arendamine ja selleks vajalike tingimuste loomine Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse arengukavaga planeeritud tegevuste elluviimiseks läbi Taebla jõe ehituskeeluvööndi vähendamise. Planeeringu käigus kaalutakse erinevaid võimalusi kavandatud tegevuse elluviimiseks ning kaitstavate objektide säilimiseks. Planeering hõlmab Altmäe katastriüksust ja selle lähiümbrust. Planeeringuga muudetakse kehtestatud Taebla valla üldplaneeringut- lisaks Taebla jõe ehituskeeluvööndi vähendamisele tuleb muuta maa kasutusotstarvet (P1).
Arendaja kasuks on eraomandis olevale katastriüksusele seatud tasuta hoonestusõigus kuni aastani 2040. Planeeritav ala paikneb osaliselt Natura alal.
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu ja KSH programmi ning aruande koostaja leitakse läbi lihthanke menetluse. Eelpoolnimetatud dokumentide finantseerimiseks sõlmitakse leping arendajaga.
Täpsemat informatsiooni detailplaneeringu kohta leiab valla kodulehelt:
http://www.laanenigula.ee/detailplaneeringud

Lääne-Nigula vallavalitsus