Detailplaneeringu algatamise teade

Alar Birk

alar.birk@le.ee

Haapsalu linnavolikogu 27.01.2017 otsusega nr 215 algatati Haapsalus Lihula mnt, Mulla ja Staadioni tänava vahelise ala detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeringu algatamise ettepaneku tegi linn. Planeeringuala suurus on u 78 800 m2
Planeeringu eesmärk on ümber kruntida linnale kuuluvad kinnistud (Lihula mnt 10b,10c, 10d, 12) ning määrata ühiskondlike ehitiste maa krundile ehitusõigus ja arhitektuursed hoonestustingimused põhikooli püstitamiseks. Detailplaneeringuga lahendatakse staadionile ja koolimajale vajalikud juurdepääsud, parkimine, spordiplatside asukohad, antakse haljastuse põhimõtted, tehnovõrkude võimalikud lahendused jms.
Planeeringuga kavandatav ei muuda üldplaneeringu põhilahendust. 
Kuna planeeringu algatamisega ei kavandata tegevusi, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes, samuti ei sisalda detailplaneeritav tegevus KeHJS § 6 lg 2 loetletud tegevusvaldkondi, mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust, otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. 

Haapsalu Linnavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments