Vormsi vallavalitsuse teade

Merilin

merilin.sellik@le.ee

Üldplaneeringut muutva Norrby sadama detailplaneeringu algatamine. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamine.

Vormsi Vallavolikogu algatas 28. märtsi otsusega nr 7 üldplaneeringut muutva Norrby sadama detailplaneeringu kokku 1,6 ha, mis hõlmab RMK omandis olevat ligikaudu 0,2 ha suurust, 100% riigikaitsemaa sihtotstarbega katastriüksust tunnusega 90701:003:0304, munitsipaalomandis olevat — 1,25 ha suurust Norrby sadama katastriuksust 90701:003:0319 ja eraomandis olevast katastriüksusest 90701:003:0613 ligikaudu 0,2 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on anda tingimused olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks vaatlustorniks–puhkekohaks ning 5–10 väikeehitise–paadikuuri (kuni 20 m²) asukoha ja hoonestustingimused, kommunikatsioonilahenduste väljatöötamine, planeerida maa–alale puhkekohad, kuivkäimla, slipikoha, juurdepääsutee ja parkimisala, maismaal paiknevad navigatsioonimärkide asukoha määramine, katastriüksuse 90701:001:0304 sihtotstarbe muutmine üldkasutatavaks maaks.

Otsustati jätta Norrby küla Norrby sadama–ala detailplaneeringu koostamise protsessis keskkonnamõjude strateegiline hindamine algatamata. Planeeritava tegevuse tulemusena korrastatakse olemasolevad lõkkekohad ning olemasolev hoone, heakorrastatakse sadamaala ja reguleeritakse praegu alal toimuvat stiihilist tegevust. Koostatud keskkonnamõju eelhinnangu alusel võib järeldada, et kui detailplaneering koostatakse keskkonna– ja õigusaktide nõudeid arvestades, ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega tõenäoliselt olulist negatiivset keskkonnamõju Natura 2000 Väinamere hoiualale. Soovitav on planeerimisprotsessi kaasata keskkonnaekspert ja võimaliku keskkonnamõju vähendamise ettepanekud tuua välja detailplaneeringu seletuskirjas eraldi peatükina.
Detailplaneeringu algataja ja korraldaja on Vormsi vallavalitsus.

Lisadokumente saab vaadata Vormsi valla kodulehel:
http://vormsi.ee/omavalitsus/avalik-teave/
http://avalik.amphora.ee/vormsivv/document.aspx?id=83847

Vormsi Vallavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments