Informatsioon Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põ- hisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta

Regina

regina@le.ee

Vormsi vallavalitsus teatab Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu (Teemaplaneering) ja Teemaplaneeringule koostatud keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamise tulemustest ning
planeeringu põhilahenduse muutmise
tõttu uuest avalikustamisest.
Vormsi vallavolikogu algatas
30.04.2012 otsusega nr 9 Teemaplaneeringu ja KSH 28.05.2012 otsusega nr 24.
Vormsi vallavolikogu võttis 25.05.2020
otsusega nr 6 Teemaplaneeringu vastu
ja suunas avalikustamisele.
Teemaplaneering käsitleb kogu
Vormsi valla territooriumi (u 95 km²)
ning määrab selle pikaajalised ruumilise arengu eesmärgid. Teemaplaneeringuga luuakse üldplaneeringule uus
maakasutus- ja ehitustingimusi täpsustav materjal. Maakasutus ja ehitustingimuste täpsustamise eesmärk on säilitada Vormsi omanäolisus ja väärtuslikud miljööalad, vältida ehitamist põllu- ja metsamaale ning lahendada ka
ebasoovitav väga väikeste, alla 20 m²
ehitiste ehitamine aladele, kus on üheselt mõistetav, et ehitustegevus ei ole
lubatud. Volikogu eesmärk on luua kõigile arusaadav lahendus, millega suudab vald oma väärtuslikku maastikku
paremini kaitsta ja järeltulevatele põlvedele säilitada.
Teemaplaneeringu lahendused sobituvad üleriigilises planeeringus Eesti 2030+ toodud üldprintsiipidega elukeskkonna kvaliteedi, toimepiirkondade ja transpordi arenguks. Teemaplaneering on kooskõlas kehtiva Lääne
maakonnaplaneeringuga. Teemaplaneeringuga kavandatu ei too eeldatavalt kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid, sh ei ole oodata riigipiiri-
ülese mõju ega Natura 2000 võrgustiku aladele avalduva negatiivse mõ-
ju esinemist.
Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu avalik väljapanek
toimus 15.06.2020–17.07.2020 ja avalik arutelu 24.08.2020.
Väljapaneku jooksul esitati arvamusi ja ettepanekuid 18 erineva kirjaga.
Nendest neli oli esitatud riigiametitelt,
kes palusid täiendada teemaplaneeringut või jätta maakasutus vastavalt olemasolevale olukorrale. Ülejäänud ettepanekud olid esitatud eraisikute või kodanike ühenduste poolt. Vormsi vallavalitsus nõustus enamiku ettepanekute
ja arvamustega. Arvesse ei võetud ettepanekuid, mis ei sobinud laiema planeeringu käsitlusega (nt metsade teema ebaproportsionaalselt detailne kä-
sitlemine) või mille kohta oli vallavolikogu varem otsuse langetanud. Vormsi
metsade osas on vallal plaanis korraldada eraldi planeeringu koostamine.
Arutelul osales 17 osalejat. Arutelul
esitas Vormsi vallavalitsus koos planeeringu koostamise konsultandiga seisukohad laekunud arvamustele ja ettepanekutele. Teemaplaneeringule laekunud arvamuste ja ettepanekute alusel täiendatakse ja muudetakse planeeringut.
Avalikustamise tulemusena arvesse võetud ettepanekud muudavad
25.05.2020 vastu võetud teemaplaneeringu põhilahendust (ehitustingimuste planeerimise aluspõhimõtteid)
järgnevalt:
• loobutakse nõudest hooned paigutada vastavalt traditsioonilisele õueplaneeringule;
• loobutakse nõudest säilitada hoone
ajalooline paiknemine krundil.
Kuna muutub planeeringu põhilahendus, kordab Vormsi vallavalitsus
Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe
ning ehitustingimuste täpsustamise
teemaplaneeringu avalikku väljapanekut ja arutelu järgnevalt:
• avalik väljapanek toimub
2.11.2020-4.12.2020;
• avalik arutelu toimub 21.12.2020
kell 11.30 Hullo rahvamajas.
Avaliku väljapaneku ajal on võimalik
tutvuda Vormsi valla veebilehel (www.
vormsi.ee Teemaplaneeringu alaleht
https://atp.amphora.ee/vormsivv/indeks.aspx?itm=197087) või Vormsi vallavalitsuse kantseleis tööaegadel Vormsi valla üldplaneeringu maakasutuse põhisuundade ja juhtotstarbe ning ehitustingimuste täpsustamise teemaplaneeringu täiendatud ja
muudetud põhilahendusega planeeringu materjalidega.

Vormsi vallavalitsus

Kommenteeri
Kommentaarid on avaldatud lugejate poolt ja nende sisu ei ole muudetud. Seega ei pruugi kommentaariumis tehtud avaldused ühtida toimetuse seisukohtadega. Lääne Elul on õigus ebasobilikud kommentaarid kustutada.
Teavita mind
0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments