Detailplaneeringu algatamine

Merilin

merilin.sellik@le.ee

Lihula vallavalitsus algatas 26.04.2017. a korraldusega nr 111 Lihula linnas Oja tn 9 kinnistu (katastritunnus 41201:002:0035, pindala 8183 m²) detailplaneeringu. Riigi omanduses olev kinnistu on hoonestamata ning paikneb detailplaneeringu kohustusega maa-alal (Lihula linn).
Detailplaneeringu eesmärk on Lihula Oja tn 9 kinnistu sihtotstarbe muutmine, hoonestusala, ehitusõiguse, liiklus- ja parkimiskorralduse, servituutide ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha kindlaksmääramine 30 kohaga erihooldekodu (kolm 10 kohaga peremaja) hoonete ehituseks. Erihooldekodu opereerijaks on kavandatud SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus.
Detailplaneeringuga muudetakse Lihula valla üldplaneeringut. Lihula valla üldplaneeringus on planeeritav maa-ala reserveeritud tootmismaana, detailplaneeringuga kavandatud uus sihtotstarve on ühiskondlike hoonete maa.
Planeeringuga kavandatud tegevused ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 loetletud olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka ning § 6 lõikes 2 loetletud tegevuste hulka, mille kohta peab otsustaja andma eelhinnangu, kas tegevusel on oluline keskkonnamõju ning kas on vaja detailplaneeringu koostamisel teha keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Lihula vallavalitsus

0 Kommentaari
Inline Feedbacks
View all comments